គណៈកម្មការទី៩ បានបេីកកិច្ចប្រជុំជាមួយតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាល ដេីម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សាលេីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួនពីរ

អ្នកប្រើប្រាស់​វាយតម្លៃ៖  / 1
អន់ល្អ 
បាន​បង្កើត​នា ព្រហស្បតិ៍, 13 កក្កដា 2017 02:37
c9 13 7 2017 1 c9 13 7 2017 2
c9 13 7 2017 3 c9 13 7 2017 4

ព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ៩:០០ព្រឹក នៅសាលប្រជុំអាគារ F  គណៈកម្មការទី៩ បានបេីកកិច្ចប្រជុំជាមួយតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាល ដេីម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សាលេីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួនពីរ :
១- ការអនុម័តយល់ព្រមលេីការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឲ្យក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន អេនេីជី ll ឯ.ក
២-  ការអនុម័តយល់ព្រមលេីការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឲ្យក្រុមហ៊ុន អាឡិច ខបភេីរេសិន  ។