សមាសភាព គណៈកម្មការទី៩

អ្នកប្រើប្រាស់​វាយតម្លៃ៖  / 1
អន់ល្អ 
បាន​បង្កើត​នា សៅរ៍, 07 មិថុនា 2014 05:12
រូបថតឈ្មោះសមាសភាពភេទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទូរស័ព្ធគណៈបក្ស
1
ឯកឧត្តម គង់ សារាជ ប្រធាន ប្រុស 22/08/1947 012 555 659
016 881 453
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
2
 ឯកឧត្តម សួន លន់ អនុប្រធាន  ប្រុស  17/04/1943 012 598 984
016 953 599
 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
3
 ឯកឧត្តម ពុធ ខូវ លេខាធិការ  ប្រុស  10/05/1949 097 9641 888
012 417 924
 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
4

 ឯកឧត្តម ទឹម ផន

 សមាជិក  ប្រុស  30/09/1951  015 300 203
017 596 665
 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
5
 ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង សមាជិក  ប្រុស  07/11/1956 011 924 727
012 379 176
 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លេខាធិការដ្ឋានអមគ/កទី៩ (លោក ហេង គឹមហៃ)    លេខទូរស័ព្ទ  ០១២ ៧៧៧ ៤២៤