សមាសភាព គណៈកម្មការទី៨

អ្នកប្រើប្រាស់​វាយតម្លៃ៖  / 2
អន់ល្អ 
បាន​បង្កើត​នា សៅរ៍, 07 មិថុនា 2014 05:10
រូបថតឈ្មោះសមាសភាពភេទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទូរស័ព្ធគណៈបក្ស
1
លោកជំទាវ  មាន សំអាន ប្រធាន ស្រី
16/06/1956
012 852 211 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
2
 លោកជំទាវ  ពុំ ស៊ីចាន់ អនុប្រធាន  ស្រី 01/11/1947 012 810 728  គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
3
ឯកឧត្តម អាំ សំអាត លេខាធិការ  ប្រុស  03/08/1950 016 630 027  គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
4

 ឯកឧត្តម នួន សាមិន

 សមាជិក  ប្រុស  18/10/1951  012 828 179  គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
5
           គណបក្សសមរង្សី
លេខាធិការដ្ឋានអមគ/កទី៨ (លោក ដាវណ្ណ រដ្ឋចេស្ដា)   លេខទូរស័ព្ទ  ០១៦ ៦៧៨ ៩១០