ឯកឧត្តម ម៉ាន់ ឈឿនបានអញ្ជេីញប្រជុំណែនាំ ការងារ ជាមួយក្រុមលេខាធិការអមគណៈកម្មការទី៧

អ្នកប្រើប្រាស់​វាយតម្លៃ៖  / 1
អន់ល្អ 
បាន​បង្កើត​នា ច័ន្ទ, 20 វិច្ឆិកា 2017 03:57
17-11-2017-0-0-0-12

នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ម៉ាន់ ឈឿន ប្រធានគណៈកម្មការទី៧ ព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជេីញប្រជុំណែនាំ ការងារ ជាមួយក្រុមលេខាធិការអមគណៈកម្មការទី៧ ដេីម្បីត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលការងារដែលបានអនុវត្តកន្លងមក និងការរៀបចំផែន ការ ប្រតិបត្តិរបស់គណៈកម្មការឆ្នាំ២០១៨ ព្រមទាំងកំណត់កាលបរិច្ឆេទប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈកម្មការផង នៅបន្ទប់ប្រជុំគណៈកម្មការ។