សមាសភាព គណៈកម្មការទី៧

អ្នកប្រើប្រាស់​វាយតម្លៃ៖  / 2
អន់ល្អ 
បាន​បង្កើត​នា សៅរ៍, 07 មិថុនា 2014 05:07
រូបថតឈ្មោះសមាសភាពភេទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទូរស័ព្ធគណៈបក្ស
1
ឯកឧត្តម នៃ ប៉េណា ប្រធាន ប្រុស
08/05/1948
012 811 004 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
2
ឯកឧត្តម វ៉ាន់ វុធ អនុប្រធាន  ប្រុស 01/09/1954 011 294 267
012 939 283
 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
3
ឯកឧត្តម អ៊ុង ទី លេខាធិការ  ប្រុស  30/06/1949 012 938 740  គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
4

 

ឯកឧត្តម ឆាត់ លឿម 

 សមាជិក  ប្រុស  10/08/1936  012 769 861  គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
5
ឯកឧត្តម គង់ គាំ សមាជិក  ប្រុស  06/04/1941 012 325 848
012 802 060
 គណបក្សសមរង្សី
លេខាធិការដ្ឋានអមគ/កទី៧ (លោក លីវ សេង)  លេខទូរស័ព្ទ  ០១២ ៨៩០ ២៧៧ ទូរស័ព្ទផ្ទៃក្នុង 341