29-11-2016-0-0-0-1 29-11-2016-0-0-0-2
29-11-2016-0-0-0-3 29-11-2016-0-0-0-4

នាថៃ្ងទី២៩ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ៨:៣០នាទីព្រឹក ឯកឧត្តម ជា ជេដ្ឋ ប្រធានគណៈកម្មការទី២ព្រឹទ្ធសភា បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលទៅលើ សេចកី្តព្រាងច្បាប់សី្តពី ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ ការគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ២០១៧ ដោយមានការចូលរួម សមាជិក គណៈកម្មការទី២ មន្រី្តអគ្គលេខាធិការ ព្រមទាំងមន្រី្តមកពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅសាលសិក្ខាសាលាខាងជើងព្រឹទ្ធសភា