សមាសភាព គណៈកម្មការទី៦

អ្នកប្រើប្រាស់​វាយតម្លៃ៖  / 1
អន់ល្អ 
បាន​បង្កើត​នា សៅរ៍, 07 មិថុនា 2014 05:05
រូបថតឈ្មោះសមាសភាពភេទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទូរស័ព្ធគណៈបក្ស
1
លោកជំទាវ ទី បូរ៉ាស៊ី ប្រធាន ស្រី
01/08/1939
097 655 7777 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
2
 ឯកឧត្តម ឈិត គឹមយាត អនុប្រធាន  ប្រុស 08/06/1947 011 822 877  គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
3
លោកជំទាវ ឈូក ឈឹម លេខាធិការ ស្រី  10/10/1954 016 812 193  គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
4

 ឯកឧត្តម ហុង ទូហាយ

 សមាជិក  ប្រុស  27/10/1939  012 844 660  គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
5
ឯកឧត្តម ទ្បាវ ម៉េងឃីន សមាជិក  ប្រុស  01/01/1944 012 759 999  គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លេខាធិការដ្ឋានអមគ/កទី៥ (លោក សាន សុខុម)  លេខទូរស័ព្ទ  ០១២ ៦០៤ ៣៣៧