លោកជំទាវ ទីបូរ៉ាស៊ី បានអនុញ្ញាតឲ្យលោក Jean Michel Allepaerts ចូលជួបសម្តែងការគួរសម

អ្នកប្រើប្រាស់​វាយតម្លៃ៖  / 1
អន់ល្អ 
បាន​បង្កើត​នា សុក្រ, 11 សីហា 2017 10:14
com5 11 8 2017 1 com5 11 8 2017 2

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ លោកជំទាវ ទីបូរ៉ាស៊ី ប្រធានគណៈកម្មការទី៥ ព្រឹទ្ធសភា បានអនុញ្ញាតឲ្យលោក Jean Michel Allepaerts ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃសភាសហព័ន្ធវ៉ាល់ឡូនី-ព្រុចសែល/សហគមន៍បារាំង ចូលជួបសម្តែងការគួរសម នៅសាលគណៈកម្មការទី៥ ព្រឹទ្ធសភា ។