សមាសភាព គណៈកម្មការទី៤

អ្នកប្រើប្រាស់​វាយតម្លៃ៖  / 2
អន់ល្អ 
បាន​បង្កើត​នា សៅរ៍, 07 មិថុនា 2014 05:01
រូបថតឈ្មោះសមាសភាពភេទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទូរស័ព្ធគណៈបក្ស
1
ឯកឧត្តម ប៊ូ ថង ប្រធាន ប្រុស 15/08/1938 097 9978 978 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
2
 ឯកឧត្តម ឡាយ អ៊ីពិសិទ្ធិ អនុប្រធាន  ប្រុស 05/01/1948 016 878 733
012 855 336
 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
3
ឯកឧត្តម អន ស៊ុំ លេខាធិការ  ប្រុស 25/11/1950 012 839 090  គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
4

 ឯកឧត្តម ស៊ើយ កែវ

 សមាជិកា  ប្រុស  03/06/1937  012 500 891
097 9781 888
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
5
 ឯកឧត្តម ប៉េង ប៉ាត់ សមាជិក  ប្រុស 01/01/1949 016 708 629
088 8708 629
 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លេខាធិការដ្ឋានអមគ/កទី៤ (លោក លី សាវុធ)    ទូរស័ព្ទ ០១២ ៦១៦ ៥៦០  ទូរស័ព្ទផ្ទៃក្នុង 305