សមាសភាព គណៈកម្មការទី៣

អ្នកប្រើប្រាស់​វាយតម្លៃ៖  / 2
អន់ល្អ 
បាន​បង្កើត​នា សៅរ៍, 07 មិថុនា 2014 04:59
រូបថតឈ្មោះសមាសភាពភេទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទូរស័ព្ធគណៈបក្ស
1
ឯកឧត្តម ម៉ុង ប្ញទ្ធី ប្រធាន ប្រុស 11/07/1954 012 300 099 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
2
 ឯកឧត្តម ម៉ែន ស៊ីផាន់ អនុប្រធាន  ប្រុស  28/05/1945 012 918 836  គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
3
 ឯកឧត្តម ចាន់ ណារ៉េត លេខាធិការ  ប្រុស  15/01/1947 012 888 626  គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
4

 ឯកឧត្តម យឹម សេត

 សមាជិកា  ប្រុស  05/01/1951  097 6697 126  រដ្ឋសភា
5
 ឯកឧត្តម កុក អាន សមាជិក  ប្រុស  07/07/1954 012 957 777  គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លេខាធិការដ្ឋានអមគ/កទី៣ (លោកហង្ស ដាវី)      លេខទូរស័ព្ទ  ០១១ ៨៧៥ ៥៧៥ / ០៨៨ ៣០៩ ៣៣៣៣