20 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំឆ្នាំ2012

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែ​ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

hot!
Date added: 01/03/2013
Date modified: 01/03/2013
Filesize: 5.87 MB
Downloads: 974

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែ​​ តុលា ឆ្នាំ២០១២

hot!
Date added: 11/06/2012
Date modified: 11/06/2012
Filesize: 1.29 MB
Downloads: 1195

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែ​ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១២

hot!
Date added: 10/08/2012
Date modified: 10/08/2012
Filesize: 1.79 MB
Downloads: 1196

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែ​ សីហា ឆ្នាំ២០១២

hot!
Date added: 08/27/2012
Date modified: 08/27/2012
Filesize: 980.35 kB
Downloads: 1390

ព្រឹត្តិបត្រប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២

hot!
Date added: 08/06/2012
Date modified: 08/06/2012
Filesize: 3.23 MB
Downloads: 1238

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែ​ ឧសភា ឆ្នាំ២០១២

hot!
Date added: 06/13/2012
Date modified: 06/13/2012
Filesize: 5.17 MB
Downloads: 1045

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែ​ មេសា ឆ្នាំ២០១២

hot!
Date added: 05/18/2012
Date modified: 05/18/2012
Filesize: 4.57 MB
Downloads: 1117

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែ​ មីនា ឆ្នាំ២០១២

hot!
Date added: 05/04/2012
Date modified: 05/04/2012
Filesize: 4.7 MB
Downloads: 1783

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែ​ មករា ឆ្នាំ២០១២

hot!
Date added: 02/23/2012
Date modified: 02/23/2012
Filesize: 10.1 MB
Downloads: 1306
The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម