28 | 02 | 2015 
ស្វែងរក
WebSenate
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
---------------------------
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ

Warning: Creating default object from empty value in /home/senate/public_html/home/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 133

Warning: Creating default object from empty value in /home/senate/public_html/home/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 135

Warning: Creating default object from empty value in /home/senate/public_html/home/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 235

Warning: Creating default object from empty value in /home/senate/public_html/home/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 235

Warning: Creating default object from empty value in /home/senate/public_html/home/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 235

Warning: Creating default object from empty value in /home/senate/public_html/home/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 235

Warning: Creating default object from empty value in /home/senate/public_html/home/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 235

Warning: Creating default object from empty value in /home/senate/public_html/home/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 235

Warning: Creating default object from empty value in /home/senate/public_html/home/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 235

Warning: Creating default object from empty value in /home/senate/public_html/home/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 235

Warning: Creating default object from empty value in /home/senate/public_html/home/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 235

Warning: Creating default object from empty value in /home/senate/public_html/home/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 235

Warning: Creating default object from empty value in /home/senate/public_html/home/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 235

Warning: Creating default object from empty value in /home/senate/public_html/home/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 235

Warning: Creating default object from empty value in /home/senate/public_html/home/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 235

Warning: Creating default object from empty value in /home/senate/public_html/home/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 235

Warning: Creating default object from empty value in /home/senate/public_html/home/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 235

Warning: Creating default object from empty value in /home/senate/public_html/home/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 235

Warning: Creating default object from empty value in /home/senate/public_html/home/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 235

Warning: Creating default object from empty value in /home/senate/public_html/home/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 235

Warning: Creating default object from empty value in /home/senate/public_html/home/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 235

Warning: Creating default object from empty value in /home/senate/public_html/home/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 235

ច្បាប់/Laws

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ច្បាប់ស្តីពីការអប់រំ ច្បាប់ស្តីពីការអប់រំ

hot!
Date added: 03/28/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: 2.14 MB
Downloads: 10759
ច្បាប់ស្តីពីការអប់រំ

ច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល ច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល

hot!
Date added: 03/28/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: 1.13 MB
Downloads: 6886
ច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល

ច្បាប់ស្តីពីប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម វិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម ច្បាប់ស្តីពីប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម វិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម

hot!
Date added: 03/28/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: 1.53 MB
Downloads: 5783
ច្បាប់ស្តីពីប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម វិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម

ច្បាប់ស្តីពី លក្ខន្តិកៈទូទៅចំពោះយោធិន នៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ច្បាប់ស្តីពី លក្ខន្តិកៈទូទៅចំពោះយោធិន នៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ

hot!
Date added: 03/28/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: 562.57 kB
Downloads: 6258
ច្បាប់ស្តីពី លក្ខន្តិកៈទូទៅចំពោះយោធិន នៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ

ច្បាប់ស្តីពីការផ្តន្ទាទោសការកាន់អាវុធ និងការពាក់សំលៀកបំពាក់ ឯកសណ្ឋាន ដោយខុសពីបទបញ្ជា ច្បាប់ស្តីពីការផ្តន្ទាទោសការកាន់អាវុធ និងការពាក់សំលៀកបំពាក់ ឯកសណ្ឋាន ដោយខុសពីបទបញ្ជា

hot!
Date added: 03/28/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: 118.71 kB
Downloads: 7158
ច្បាប់ស្តីពីការផ្តន្ទាទោសការកាន់អាវុធ និងការពាក់សំលៀកបំពាក់ ឯកសណ្ឋាន ដោយខុសពីបទបញ្ជា

ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

hot!
Date added: 03/28/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: 3.56 MB
Downloads: 12764
ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ច្បាប់ស្តីពីការបង្រ្កាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ ច្បាប់ស្តីពីការបង្រ្កាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ

hot!
Date added: 03/28/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: 1.62 MB
Downloads: 7262
ច្បាប់ស្តីពីការបង្រ្កាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ

ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម

hot!
Date added: 03/28/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: 1.64 MB
Downloads: 5552
ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម

ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ និងហរិញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ និងហរិញ្ញប្បទានភេរវកម្ម

hot!
Date added: 03/28/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: 1.96 MB
Downloads: 5482
ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ និងហរិញ្ញប្បទានភេរវកម្ម

ច្បាប់ស្តីពី ឯកពន្ធភាព ច្បាប់ស្តីពី ឯកពន្ធភាព

hot!
Date added: 03/28/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: 348.35 kB
Downloads: 7484
ច្បាប់ស្តីពី ឯកពន្ធភាព

ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៌ផ្លូវគោក ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៌ផ្លូវគោក

hot!
Date added: 03/28/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: 5.12 MB
Downloads: 9760
ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៌ផ្លូវគោក

ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន

hot!
Date added: 03/28/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: 3.09 MB
Downloads: 5683
ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន

ច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះ ច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះ

hot!
Date added: 03/28/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: 1003.49 kB
Downloads: 6557
ច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះ

ច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន ច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន

hot!
Date added: 03/28/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: 1.94 MB
Downloads: 5412
ច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន

ច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសង ច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសង

hot!
Date added: 03/28/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: 167.3 kB
Downloads: 6249
ច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសង

ច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្រាបអំពើពង្រត់ និងលក់ដូរមនុស្សនិងអំពើធ្វើអាជីវកម្មលើមនុស្ស ច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្រាបអំពើពង្រត់ និងលក់ដូរមនុស្សនិងអំពើធ្វើអាជីវកម្មលើមនុស្ស

hot!
Date added: 03/28/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: 195.91 kB
Downloads: 5534
ច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្រាបអំពើពង្រត់ និងលក់ដូរមនុស្សនិងអំពើធ្វើអាជីវកម្មលើមនុស្ស

ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៣៦​ មាត្រា៣៨ មាត្រា៩០ និងមាត្រា៩១ នៃច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៣៦​ មាត្រា៣៨ មាត្រា៩០ និងមាត្រា៩១ នៃច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ

hot!
Date added: 03/28/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: 284.75 kB
Downloads: 5750
ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៣៦​ មាត្រា៣៨ មាត្រា៩០ និងមាត្រា៩១ នៃច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ

ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ

hot!
Date added: 03/28/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: 1.98 MB
Downloads: 8361
ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ

ច្បាប់ស្តីពីស្ថានទម្ងន់ទោសនៃបទឧក្រិដ្ឋ ច្បាប់ស្តីពីស្ថានទម្ងន់ទោសនៃបទឧក្រិដ្ឋ

hot!
Date added: 03/28/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: 285.59 kB
Downloads: 7096
ច្បាប់ស្តីពីស្ថានទម្ងន់ទោសនៃបទឧក្រិដ្ឋ

បទបញ្ញត្តិស្តីពីប្រព័ន្ធតុលារការ ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ និងនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌសំរាប់អនុវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជា បទបញ្ញត្តិស្តីពីប្រព័ន្ធតុលារការ ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ និងនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌសំរាប់អនុវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជា

hot!
Date added: 03/28/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: 1.47 MB
Downloads: 8591
បទបញ្ញត្តិស្តីពីប្រព័ន្ធតុលារការ ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ និងនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌសំរាប់អនុវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងសម័យអន្តរកាល
« ចាប់ផ្ដើមមុន234បន្ទាប់ចុងក្រោយ »
ទំព័រ​ទី 1 ​ទាំងអស់ 4 ទំព័រ
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
Supported Software
Other Software
Web Hosting Provider
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម