22 | 03 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News

ព្រះរាជក្រម

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/១២០៩/០២៣

hot!
Date added: 03/28/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: Empty
Downloads: 6802
ប្រកាសឪ្យប្រើ ច្បាប់ស្តីពីហាមឃាត់អាវុធគីមី អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ អាវុធជីវសាស្រ្ត និងអាវុធវិទ្យុសកម្ម ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលទីថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៩

ព្រះរាជក្រម លេខ នស/រកម/១២០៦/០៣០

hot!
Date added: 03/28/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: Empty
Downloads: 6645
ប្រកាសឪ្យប្រើ ច្បាប់ស្តីពីកាតព្វកិច្ចយោធា ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៦

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៤០៦/០០៨

hot!
Date added: 03/28/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: Empty
Downloads: 6610
ប្រកាសឪ្យប្រើ ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីរបបសោធននិវត្តន៍ និងសោធនបាត់បង់សមត្ថភាពការងារចំពោះយោធិននៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី ០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៦

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៦០៥/០១៦

hot!
Date added: 03/28/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: Empty
Downloads: 6544
ប្រកាសឪ្យប្រើ ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធ គ្រឿងផ្ទុះ និងគ្រាប់រំសេវ ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលទីថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៥

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៦០៦/០១៦

hot!
Date added: 03/28/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: Empty
Downloads: 6496
ប្រកាសឪ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីវិសោធកម្មមាត្រា៦៣នៃបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីប្រព័ន្ធតុលាការច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ និងនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់អនុវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យអន្តរកាល ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភាឆ្នាំ​២០០៦ នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៤ នីតិកាលទី៣ និងដែលព្រឹទ្ធសភាបានពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់យល់ស្របលើទម្រង់ និងគតិច្បាប់ព្រមទាំងលើខ្លឹមសារនៃ អត្ថបទច្បាប់នេះទាំងស្រុង ដោយគ្មានការកែប្រែអ្វីឡើយ ការពីថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៦ នាសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី១ នីតិកាលទី២

ព្រះរាជាក្រម នស/រកម/០៧១១/០១២

hot!
Date added: 08/03/2011
Date modified: 08/03/2011
Filesize: Empty
Downloads: 6401
 ប្រកាសអោយប្រើ ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័ត កាលទីថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០១០៧/០០១ ប្រកាសអោយប្រើ ច្បាប់ស្តីពីមូលបត្ររដ្ឋ

hot!
Date added: 03/11/2011
Date modified: 03/11/2011
Filesize: Empty
Downloads: 5983
ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០១០៧/០០១ ប្រកាសអោយប្រើ ច្បាប់ស្តីពីមូលបត្ររដ្ឋ

នស/រកម/0611/010

hot!
Date added: 07/29/2011
Date modified: 07/29/2011
Filesize: Empty
Downloads: 5947
ប្រកាសអោយប្រើ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អោយក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីរៀតណាម

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០២១០/០០៣ ប្រកាសអោយប្រើច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៌

hot!
Date added: 03/11/2011
Date modified: 03/11/2011
Filesize: Empty
Downloads: 5874
ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០២១០/០០៣ ប្រកាសអោយប្រើច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៌

នស/រកម/0511/008

hot!
Date added: 07/29/2011
Date modified: 07/29/2011
Filesize: Empty
Downloads: 5837
ប្រកាសអោយប្រើ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី២ ដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មលើកិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពី ពាណិជ្ជកម្មទំនិញ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយ រវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និង សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៦០៩/០០៨

hot!
Date added: 03/11/2011
Date modified: 03/11/2011
Filesize: Empty
Downloads: 4881
ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៦០៩/០០៨ ប្រកាសអោយប្រើច្បាប់ស្តីពីភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៦០៩/០០៩

hot!
Date added: 03/11/2011
Date modified: 03/11/2011
Filesize: Empty
Downloads: 4717
ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៦០៩/០០៩ ប្រកាសអោយប្រើច្បាប់ស្តីពីការកែតម្រូវនៃច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០៩

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៨០៦/០២៤

hot!
Date added: 03/11/2011
Date modified: 03/11/2011
Filesize: Empty
Downloads: 4217
ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៨០៦/០២៤ ប្រកាសអោយប្រើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា១៨ នៃច្បាប់ស្តីពី សវនកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៦០៦/០១៨

hot!
Date added: 03/11/2011
Date modified: 03/11/2011
Filesize: Empty
Downloads: 4104
ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៦០៦/០១៨ ប្រកាសអោយប្រើ ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០១០៧/០០៤

hot!
Date added: 03/11/2011
Date modified: 03/11/2011
Filesize: Empty
Downloads: 3963
ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០១០៧/០០៤​ ប្រកាសអោយប្រើ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមអោយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់សារធាតុដូប៉ាក្នុងវិស័យកីឡា

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៦០៦/០១៩

hot!
Date added: 01/27/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: Unknown
Downloads: 3596

ព្រះរាជក្រម លេខ ០៥ ន.ស.៩៤

hot!
Date added: 01/27/2011
Date modified: 01/27/2011
Filesize: Unknown
Downloads: 3595

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៣០១/០៥

hot!
Date added: 01/27/2011
Date modified: 01/27/2011
Filesize: Unknown
Downloads: 3503

ព្រះរាជក្រម ជស/រកម/១១៩៧/០៧

hot!
Date added: 01/27/2011
Date modified: 01/27/2011
Filesize: Unknown
Downloads: 3445

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៦០៦/០២០

hot!
Date added: 01/27/2011
Date modified: 01/27/2011
Filesize: Unknown
Downloads: 3419
« StartPrev23NextEnd »
Page 1 of 3
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម