18 | 01 | 2017 
ស្វែងរក
WebSenate
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News

ព្រះរាជក្រម

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០១១២/០០៥

hot!
Date added: 02/17/2012
Date modified: 02/17/2012
Filesize: 4.24 MB
Downloads: 2132
ប្រកាសអោយប្រើ ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងថ្នាំកសិកម្ម និងជីកសិកម្ម ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័ត កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១

ព្រះរាជក្រម សន/រកម/០១១២/០០៤

hot!
Date added: 02/16/2012
Date modified: 02/16/2012
Filesize: 3.42 MB
Downloads: 2021
ប្រកាសឲ្យប្រើ ច្បាប់ស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ ដែរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០១១២/០០២

hot!
Date added: 01/19/2012
Date modified: 01/19/2012
Filesize: 318.01 kB
Downloads: 2580
ព្រះរាជក្រម ប្រកាសឱ្យប្រើ ច្បាប់​ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញា ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/១២១១/០២០

hot!
Date added: 01/13/2012
Date modified: 01/13/2012
Filesize: 2.02 MB
Downloads: 1867
ព្រះរាជក្រមប្រកាសឱ្យប្រើ ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាស៊ីតខ្លាំង ដែលរដ្ឋសភាបាន អនុម័តកាលពីថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ចិកា ឆ្នាំ២០១១

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/១២១១/០២១

hot!
Date added: 01/12/2012
Date modified: 01/13/2012
Filesize: 10.37 MB
Downloads: 1842

ព្រះរាជក្រម ប្រកាសឱ្យប្រើ ច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារ ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័ត កាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៧១១/០១៣

hot!
Date added: 08/03/2011
Date modified: 08/03/2011
Filesize: 6.56 MB
Downloads: 3016
ប្រកាសអោយប្រើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត ដែលរដ្ឋសភា បានអនុម័ត កាលពីថ្ងៃទី​១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១

ព្រះរាជាក្រម នស/រកម/០៧១១/០១២

hot!
Date added: 08/03/2011
Date modified: 08/03/2011
Filesize: 236.49 kB
Downloads: 6397
 ប្រកាសអោយប្រើ ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័ត កាលទីថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១

នស/រកម/0611/010

hot!
Date added: 07/29/2011
Date modified: 07/29/2011
Filesize: 1.26 MB
Downloads: 5942
ប្រកាសអោយប្រើ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អោយក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីរៀតណាម

នស/រកម/0511/009

hot!
Date added: 07/29/2011
Date modified: 07/29/2011
Filesize: 25.28 MB
Downloads: 2298
ប្រកាសអោយប្រើ ច្បាប់ ស្តីពីការទូទាត់ថរិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ​២០០៩ ដែលរដ្ឋសភា បានអនុម័ត កាលពីថ្ងៃទី ០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១

នស/រកម/0511/008

hot!
Date added: 07/29/2011
Date modified: 07/29/2011
Filesize: 1.05 MB
Downloads: 5829
ប្រកាសអោយប្រើ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី២ ដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មលើកិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពី ពាណិជ្ជកម្មទំនិញ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយ រវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និង សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

នស/រកម/0511/006

hot!
Date added: 07/29/2011
Date modified: 07/29/2011
Filesize: 19.89 MB
Downloads: 2225
ប្រកាសអោយប្រើ ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថរិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០៨ ដែលរដ្ឋសភា បានអនុម័តកាល ពីថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០២១១/០០៥

hot!
Date added: 03/31/2011
Date modified: 03/31/2011
Filesize: Empty
Downloads: 2050
ប្រកាសឲ្យប្រើ ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃសមាជរដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៥ នីតិកាលទី៤

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/១២០៩/០២៣

hot!
Date added: 03/28/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: 638.5 kB
Downloads: 6792
ប្រកាសឪ្យប្រើ ច្បាប់ស្តីពីហាមឃាត់អាវុធគីមី អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ អាវុធជីវសាស្រ្ត និងអាវុធវិទ្យុសកម្ម ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលទីថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៩

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៦០៥/០១៦

hot!
Date added: 03/28/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: 261.58 kB
Downloads: 6540
ប្រកាសឪ្យប្រើ ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធ គ្រឿងផ្ទុះ និងគ្រាប់រំសេវ ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលទីថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៥

ព្រះរាជក្រម លេខ នស/រកម/១២០៦/០៣០

hot!
Date added: 03/28/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: 192.34 kB
Downloads: 6640
ប្រកាសឪ្យប្រើ ច្បាប់ស្តីពីកាតព្វកិច្ចយោធា ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៦

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៤០៦/០០៨

hot!
Date added: 03/28/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: 112.93 kB
Downloads: 6603
ប្រកាសឪ្យប្រើ ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីរបបសោធននិវត្តន៍ និងសោធនបាត់បង់សមត្ថភាពការងារចំពោះយោធិននៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី ០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៦

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៤១០/០០៤

hot!
Date added: 03/28/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: 3.75 MB
Downloads: 2517
ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៤១០/០០៤ ​ប្រកាសឪ្យប្រើ ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១០

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៦០៥/០១៧

hot!
Date added: 03/28/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: 590.93 kB
Downloads: 2438
ប្រកាសឪ្យប្រើ ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ស្តីពីការមិនប្រគល់ខ្លួនជូនតុលារការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលទីថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៥

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៦០៦/០១៦

hot!
Date added: 03/28/2011
Date modified: 03/28/2011
Filesize: 94.38 kB
Downloads: 6483
ប្រកាសឪ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីវិសោធកម្មមាត្រា៦៣នៃបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីប្រព័ន្ធតុលាការច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ និងនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់អនុវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យអន្តរកាល ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភាឆ្នាំ​២០០៦ នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៤ នីតិកាលទី៣ និងដែលព្រឹទ្ធសភាបានពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់យល់ស្របលើទម្រង់ និងគតិច្បាប់ព្រមទាំងលើខ្លឹមសារនៃ អត្ថបទច្បាប់នេះទាំងស្រុង ដោយគ្មានការកែប្រែអ្វីឡើយ ការពីថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៦ នាសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី១ នីតិកាលទី២

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៧០៧/០១៧ ប្រកាសអោយប្រើ ច្បាប់ស្តីពីគយ

hot!
Date added: 03/11/2011
Date modified: 03/11/2011
Filesize: 3.23 MB
Downloads: 2630
ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៧០៧/០១៧ ប្រកាសអោយប្រើ ច្បាប់ស្តីពីគយ
« StartPrev23NextEnd »
Page 1 of 3
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម