20 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ទស្សនាវដ្ដី ប្រចាំខែ​ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

Date added: 10/11/2016
Date modified: 10/11/2016
Filesize: 7.95 MB
Downloads: 76
The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

ទស្សនាវដ្ដី ប្រចាំខែ​ សីហា ឆ្នាំ២០១៦

hot!
Date added: 09/13/2016
Date modified: 09/13/2016
Filesize: 3.63 MB
Downloads: 104
aug-2016

ទស្សនាវដ្ដី ប្រចាំខែ​ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

hot!
Date added: 06/27/2016
Date modified: 08/12/2016
Filesize: Unknown
Downloads: 215
05-2016
The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

ទស្សនាវដ្ដី ប្រចាំខែ​ មេសា ឆ្នាំ២០១៦

hot!
Date added: 06/07/2016
Date modified: 08/12/2016
Filesize: Unknown
Downloads: 552
04-2016

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែ​ មីនា ឆ្នាំ២០១៦

hot!
Date added: 04/19/2016
Date modified: 05/27/2016
Filesize: 5.38 MB
Downloads: 313
Cover1_03_2016-1_copy
The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែ​ មករា ឆ្នាំ២០១៦

hot!
Date added: 02/26/2016
Date modified: 02/26/2016
Filesize: 5.71 MB
Downloads: 455
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម