22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ទស្សនាវដ្ដី ប្រចាំខែ​ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

hot!
Date added: 01/05/2017
Date modified: 01/06/2017
Filesize: Empty
Downloads: 116

ទស្សនាវដ្តី ប្រចាំខែ​ តុលា ឆ្នាំ២០១៦

hot!
Date added: 11/16/2016
Date modified: 11/16/2016
Filesize: Unknown
Downloads: 203
10-11-2

ទស្សនាវដ្ដី ប្រចាំខែ​ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

Date added: 10/11/2016
Date modified: 10/11/2016
Filesize: Empty
Downloads: 76
The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

ទស្សនាវដ្ដី ប្រចាំខែ​ សីហា ឆ្នាំ២០១៦

hot!
Date added: 09/13/2016
Date modified: 09/13/2016
Filesize: Empty
Downloads: 107
aug-2016

ទស្សនាវដ្ដី ប្រចាំខែ​ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

hot!
Date added: 06/27/2016
Date modified: 08/12/2016
Filesize: Unknown
Downloads: 215
05-2016
The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

ទស្សនាវដ្ដី ប្រចាំខែ​ មេសា ឆ្នាំ២០១៦

hot!
Date added: 06/07/2016
Date modified: 08/12/2016
Filesize: Unknown
Downloads: 705
04-2016

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែ​ មីនា ឆ្នាំ២០១៦

hot!
Date added: 04/19/2016
Date modified: 05/27/2016
Filesize: Empty
Downloads: 313
Cover1_03_2016-1_copy
The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម