19 | 03 | 2018 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំឆ្នាំ2015

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

hot!
Date added: 01/25/2016
Date modified: 01/25/2016
Filesize: Empty
Downloads: 518

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំតុលា ឆ្នាំ២០១៥

hot!
Date added: 11/13/2015
Date modified: 11/13/2015
Filesize: Empty
Downloads: 534

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥

hot!
Date added: 07/24/2015
Date modified: 07/24/2015
Filesize: Empty
Downloads: 600

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥

hot!
Date added: 06/11/2015
Date modified: 06/11/2015
Filesize: Empty
Downloads: 788

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥

hot!
Date added: 05/25/2015
Date modified: 05/25/2015
Filesize: Empty
Downloads: 653

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥

hot!
Date added: 04/13/2015
Date modified: 04/13/2015
Filesize: Empty
Downloads: 384
The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៥

hot!
Date added: 02/25/2015
Date modified: 02/25/2015
Filesize: Empty
Downloads: 788
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម