20 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំឆ្នាំ2014

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤

hot!
Date added: 01/14/2015
Date modified: 01/14/2015
Filesize: Empty
Downloads: 693

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤

hot!
Date added: 11/11/2014
Date modified: 11/11/2014
Filesize: Unknown
Downloads: 1274

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤

hot!
Date added: 08/11/2014
Date modified: 08/11/2014
Filesize: Unknown
Downloads: 1288

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៤

hot!
Date added: 07/18/2014
Date modified: 07/18/2014
Filesize: Unknown
Downloads: 1332

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤

hot!
Date added: 06/19/2014
Date modified: 06/19/2014
Filesize: Empty
Downloads: 894

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤

hot!
Date added: 05/08/2014
Date modified: 05/08/2014
Filesize: Empty
Downloads: 1078

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤

hot!
Date added: 04/07/2014
Date modified: 04/07/2014
Filesize: Empty
Downloads: 884

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៤

hot!
Date added: 02/17/2014
Date modified: 05/08/2014
Filesize: Empty
Downloads: 909
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម