19 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំឆ្នាំ2013

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

hot!
Date added: 01/13/2014
Date modified: 02/17/2014
Filesize: Empty
Downloads: 1138

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែ​ តុលា ឆ្នាំ២០១៣

hot!
Date added: 11/08/2013
Date modified: 11/08/2013
Filesize: Empty
Downloads: 1069

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែ​ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

hot!
Date added: 09/09/2013
Date modified: 02/17/2014
Filesize: Empty
Downloads: 849
The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែ​ សីហា ឆ្នាំ២០១៣

hot!
Date added: 08/29/2013
Date modified: 08/29/2013
Filesize: Empty
Downloads: 1063

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែ​ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៣

hot!
Date added: 06/10/2013
Date modified: 06/10/2013
Filesize: Empty
Downloads: 1362

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែ​ មេសា ឆ្នាំ២០១៣

hot!
Date added: 05/07/2013
Date modified: 05/07/2013
Filesize: Empty
Downloads: 1409

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែ​ មីនា ឆ្នាំ២០១៣

hot!
Date added: 04/19/2013
Date modified: 04/19/2013
Filesize: Empty
Downloads: 1784

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែ​ មករា ឆ្នាំ២០១៣

hot!
Date added: 02/07/2013
Date modified: 02/07/2013
Filesize: Empty
Downloads: 1522
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម