25 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំឆ្នាំ2011

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែ​ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១១

hot!
Date added: 01/19/2012
Date modified: 01/19/2012
Filesize: 5.92 MB
Downloads: 7687

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែ​ តុលា ឆ្នាំ២០១១

hot!
Date added: 11/28/2011
Date modified: 11/28/2011
Filesize: 2.32 MB
Downloads: 9307

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១១

hot!
Date added: 11/03/2011
Date modified: 11/03/2011
Filesize: 6.8 MB
Downloads: 9702

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែ​ សីហា ឆ្នាំ២០១១

hot!
Date added: 08/01/2011
Date modified: 11/28/2011
Filesize: 7.42 MB
Downloads: 10233

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១១

hot!
Date added: 06/01/2011
Date modified: 10/03/2011
Filesize: 3.9 MB
Downloads: 11430

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែ​ ឧសភា ឆ្នាំ២០១១

hot!
Date added: 05/01/2011
Date modified: 10/03/2011
Filesize: 2.97 MB
Downloads: 11631

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែ​ មេសា ឆ្នាំ២០១១

hot!
Date added: 04/01/2011
Date modified: 10/03/2011
Filesize: 3.11 MB
Downloads: 12041

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែ មីនា ឆ្នាំ២០១១

hot!
Date added: 03/01/2011
Date modified: 10/03/2011
Filesize: 4.42 MB
Downloads: 11981

ព្រឹត្តិបត្រ ប្រចាំខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១

hot!
Date added: 02/01/2011
Date modified: 10/03/2011
Filesize: 3.51 MB
Downloads: 12186

ព្រឹទ្ធបត្រ ប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១១

hot!
Date added: 01/01/2011
Date modified: 10/03/2011
Filesize: 6.23 MB
Downloads: 12609
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម