19 | 03 | 2018 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
Senate
តម្រងចំណងជើង     ចំនួនបង្ហាញ 
# ចំណងជើងអត្តបទ ចំនួនទស្សនា
1 របាយការណ៍ស្ដីពី លទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ 265
2 របាយការណ៍ ស្ដីពី លទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ 187
3 របាយការណ៍ ស្ដីពី លទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧ 209
4 របាយការណ៍ ស្ដីពី លទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ 180
5 របាយការណ៍ ស្ដីពី លទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ 222
6 របាយការណ៍ ស្តីពីលទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភាប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ 163
7 របាយការណ៍ស្តីពី លទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភាប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ 408
8 របាយការណ៍ស្តីពី លទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ 228
9 របាយការណ៍ ស្ដីពី លទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ 280
10 របាយការណ៍ ស្ដីពី លទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ 278
 
« ចាប់ផ្ដើមមុន2345678បន្ទាប់ចុងក្រោយ »
ទំព័រ​ទី 1 ​ទាំងអស់ 8 ទំព័រ
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម