22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
Senate
Title Filter     Display # 
# Article Title Date Hits
1 របាយការណ៍ស្ដីពី លទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ Wednesday, 06 September 2017 226
2 របាយការណ៍ ស្ដីពី លទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ Friday, 11 August 2017 161
3 របាយការណ៍ ស្ដីពី លទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧ Friday, 07 July 2017 180
4 របាយការណ៍ ស្ដីពី លទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ Friday, 07 July 2017 153
5 របាយការណ៍ ស្ដីពី លទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ Thursday, 29 June 2017 195
6 របាយការណ៍ ស្តីពីលទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភាប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ Thursday, 16 March 2017 144
7 របាយការណ៍ស្តីពី លទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភាប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ Wednesday, 15 February 2017 344
8 របាយការណ៍ស្តីពី លទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ Friday, 16 December 2016 207
9 របាយការណ៍ ស្ដីពី លទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ Thursday, 17 November 2016 255
10 របាយការណ៍ ស្ដីពី លទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ Friday, 14 October 2016 253
 
« StartPrev2345678NextEnd »
Page 1 of 8
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម