23 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិយាល័យបកប្រែ
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 4
អន់ល្អ 
ថ្ងៃអង្គារ ទី26ខែ​វិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ម៉ោង15:50

ការិយាល័យបកប្រែ

protocol17

លោក លឹម ហួរ
ប្រធានការិយាល័យ
Tel: 017 661 606

តួនាទី
    ការិយាល័យបកប្រែជាការិយាល័យធានារ៉ាប់រងនូវការបកប្រែផ្ទាល់មាត់និងបកប្រែឯកសារជូនថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិក    សមជិកាព្រឹទ្ធសភា និង ថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា។z
ភារកិច្ច
1-    បកប្រែផ្ទាល់មាត់សំរាប់ជំនួបជាមួយភ្ញៀវអន្ដរជាតិ
2-    បកប្រែលិខិត និងឯកសារផ្សេងៗ ជាភាសាបរទេស
3-    អមគណៈប្រតិភូទៅបំពេញបេសកកម្មក្រៅប្រទេស ដើម្បីបំរើការបកប្រែ
4-    ចូលរួមកសាងឯកសារសំរាប់កិច្ចប្រជុំ ឬបេសកកម្មទៅក្រៅប្រទេស
5-    ស្រាវជ្រាវឯកសាងចាំបាច់សំរាប់បំរើការងារទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិ និងកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗ
6-    លើកផែនការបណ្ដុះបណ្ដាល អាជីពខាងបកប្រែភាសា
7-    លើកផែនការកសាងប្រព័ន្ធបកប្រែសំរាប់ការប្រជុំផ្សេងៗក្នុងស្ថាប័ន និងការបំពាក់ឧបករណ៍ចាំបាច់ ។
8-    ធ្វើរបាយការណ៍សកម្មភាពការងារ និងលើកទិសដៅការងាររបស់ការិយាល័យ ប្រចាំសបា្ដហ៍ ខែ ត្រីមាស ឆមាស និងឆ្នាំ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម