22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យ NGOs និងសង្គមស៊ីវិល
User Rating: / 2
PoorBest 
Tuesday, 26 November 2013 15:46

ការិយាល័យ NGOs និងសង្គមស៊ីវិល

protocol15 NGO1

លោក ងួន ចាន់ណារ៉ា
ប្រធានការិយាល័យ
Tel: 017 661 606

លោកស្រី ស៊ិន ឌីណា
មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
លេខទួរស័ព្ទ 012 445 810

តួនាទី
ការិយាល័យNGOs និងសង្គមស៊ីវិល ទទួលរ៉ាប់រងលើការងារទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការរវាង ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា ជាមួយអង្គការ ដៃគូអភិវឌ្ឍជាតិ និងអន្ដរជាតិ និងអង្គការសង្គមស៊ីវិល
ភារកិច្ច
១-ចលនាNGOsនិងសង្គមស៊ីវិលអោយមានកម្មវិធីទំនាក់ទំនងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការជាមួយ   អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា

២    -ទំនាក់ទំនងជាមួយ NGOsជាតិ- អន្ដរជាតិ និងសង្គមស៊ីវិលប្រមូលទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធលើវិស័យ    សេដ្ឋកិច្ចសង្គមកុមារស្ដ្រីជនពិកា
ការជួញដូរផ្លូវភេទការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ការជួញដូរ ពលករបញ្ហាចរាចរ បញ្ហាសុខមាលភាព អំពើហិង្សា រួចធ្វើការវាយតម្លៃ និងធ្វើរបាយការណ៍    ជូនគណៈកម្មការ និងថ្នាក់ដឹកនាំ
៣-ចលនាNGOs និងសង្គមស៊ីវិលអោយសហការរៀបចំវេទិការសាធារណៈឬសិក្ខាសាលា លើវិស័យពាក់ព័ន្ធ
៤-ធ្វើការបំភ្លឺបកស្រាយរាល់ចំណុចអវិជ្ឆាមានដែលNGOs និងសង្គមស៊ីវិលធ្វើការវាយតម្លៃខុស   អំពីស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភា
៥-សហការជាមួយNGOs និងសង្គមស៊ីវិលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីការអនុវត្ដច្បាប់ និងគោលនយោបាយរដ្ឋ
៦-សហការជាមួយNGOs និងសង្គមស៊ីវិលចូលរួមលើកកម្ពស់ការអនុវត្ដវិមជ្ឍការ និងសហវិមជ្ឍការ   នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន
៧-ធ្វើជំនួយស្មារតី. សរសេរបទអន្ដរាគម. និងសន្ទរកថា
៨-គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស វិន័យ និងចាត់ចែងការប្រជុំផ្ទៃក្នុង និងធ្វើកំណត់ហេតុ
៩-ប្រមូលគ្រប់ព័ត៌មានអំពីការងារ ដើម្បីធ្វើកម្មវិធីការងារប្រចាំ ៖ សប្ដាហ៍ ខែ ត្រីមាស  ឆមាស   ផែនការប្រតិបត្ដិប្រចាំឆ្នាំ ផែនការ
យុទ្ធសាស្ដ្រ និងផែនការថវិការបស់ការិយាល័យ
១០-ធ្វើរបាយការណ៍សកម្មភាពនិងលទ្ធផលការងារ និងលើកទិសដៅការងារធ្វើបន្ដប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស និងឆ្នាំ
១១-ផ្ដល់អនុសាសន៍កែលំអលើការងារពិធីការ និងលើកផែនការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្ស 
      ក្នុងវិស័យនេះ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម