19 | 03 | 2018 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិយាល័យអាស៊ាន និងនយោបាយ
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 0
អន់ល្អ 
ថ្ងៃអង្គារ ទី26ខែ​វិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ម៉ោង15:39

ការិយាល័យអាស៊ាន និងនយោបាយ

protocol14

លោក​ ថ្លាង សុគីម
ប្រធានការិយាល័យ
Tel: 097 888 1959

តួនាទី    
ការិយាល័យមានភារៈកិច្ចទទួលបន្ទុកទំនាក់ទំនង តាមដាន ប្រមូលព័ត៌មាន វិភាគ និងផ្ដល់យេាបល់អំពីស្ថានភាពនយោបាយ សន្ដិសុខ សេដ្ឋកិច្ច ជាមួយក្រសួង-ស្ថាប័នជាតិ និងអន្ដរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធការងារអាស៊ាន និងនយោបាយ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាក្នុងក្រខ័ណ្ឌអាស៊ាន្របកបដោយជោគជ័យ ។
ភារកិច្ច
១-តាមដាននិងជូនដំណឹងដល់សមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអំពីការអនុវត្ដ កម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិ
បាលក្នុងឋានៈជាសមាជិកនិងប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ២០១២ប្រមូល និងតាមដានរាល់សេចក្ដីសំរេចចិត្ដរបស់កិច្ចប្រជុំក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន
២-ស្រាវជ្រាវ និងលើកជាមតិយោបល់ជូនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក្នុងការចូលរួមអន្ដរសភាអាស៊ាន (AIPA)     ៤-កសាងឯកសារ និងបន្ដតាមដានការងារដៃគូពិភាក្សារបស់អាស៊ាន
៣-ចូលរួមកិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗ របស់អាស៊ាន
៤-រៀបចំចងក្រងព័ត៌មានទូទៅពាក់ព័ន្ធគោលនយោបាយការបរទេស និងទំនាក់ទំនងលើវិស័យសេដ្ឋ    
  កិច្ច     វប្បធម៌ នយោបាយ សន្ដិសុខ និងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន អាស៊ានបូកបី  
  អាស៊ាន-អ៊ឺរ៉ុប និងអាស៊ាន-អាមេរិក
៥-តាមដានការវិវត្ដន៍ទូទៅពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថេរភាពនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេស 
    សមាជិកអាស៊ាន និងធ្វើរបាយការណ៍
៦-កសាងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រប់ក្រសួងសា្ថប័នជាតិដើម្បីស្វែងរក និងប្រមូលព័ត៌មានពាក់ 
   ព័ន្ធ  នឹងការអនុវត្ដកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅតាមវិស័យនីមួយៗ
៧-សហការជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងការបរទេស និងកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការអន្ដរជាតិដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្ន
  ភាពការអវិវត្ដន៍ថ្មីៗរបស់អាស៊ាន
៨-ធ្វើការអប់រំ   និងបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពមន្ដ្រីអំពីកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋអាស៊ានក្នុង    
    ឆ្នាំ២០១៥ខាងមុខ
៩-សរសេរសុន្ទរកថា. បទអន្ដរាគម និងជំនួយស្មារតី ជូនសមាជិក-ថ្នាក់ដឹកនាំ
១០-តាមដាន ជំហគោលនយោបាយការបរទេស និងការអនុវត្ដកាតព្វកិច្ចអន្ដរជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
១១-តាមដាននិងធ្វើការវាយតម្លៃសភាពការណ៍វិបិត្ដនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់-អន្ដរជាតិ     អោយបានជាប់ជាប្រចាំលើការអនុវត្ដ
កម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើវិស័យអភិវឌ្ឍជាតិ ក្រោមជំនួយបរទេសនិងប្រាក់កម្ចី
 ១២-សហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងរាជបណ្ឌិតសភាប្រមូលព័ត៌មានអំពី្របវត្ដិសាស្ដ្រពាក់ព័ន្ធបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយប្រទេសជិតខាង
១៣-រៀបចំជាសិក្ខាសាលាឫវេទិកាតុមូលដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនសមាជិកព្រឹទ្ធសភា អំពីការអនុវត្ដ គោលនយោបាយផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាល
ដែលពាក់ព័ន្ធដល់ការងារព្រឹទ្ធសភា
១៤-អប់រំ និងបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពមន្ដ្រីទៅតាមវិស័យពាក់ព័ន្ធ
១៥-តាមដានសិក្សា និងចងក្រងកំរិតទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបិត្ដិការរវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ
១៦-សហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធប្រមូលទិន្នន័យដែលធ្វើការវាយតម្លៃអំពីទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច  និងពាណិជ្ជកម្មរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ
១៧-គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស វិន័យ និងចាត់ចែងការប្រជុំផ្ទៃក្នុង និងធ្វើកំណត់ហេតុ
១៨-ប្រមូលគ្រប់ព័ត៌មានអំពីការងារ ដើម្បីធ្វើកម្មវិធីការងារប្រចាំ ៖សប្ដាហ៍ខែ ត្រីមាស  ឆមាស     ផែនការប្រតិបត្ដិប្រចាំឆ្នាំ ផែនការ
 យុទ្ធសាស្ដ្រ និងផែនការថវិការបស់ការិយាល័យ
១៩-ធ្វើរបាយការណ៍សកម្មភាពនិងលទ្ធផលការងារ និងលើកទិសដៅការងារធ្វើបន្ដប្រចាំខែ  ត្រីមាស ឆមាស និងឆ្នាំ
២០-ផ្ដល់អនុសាសន៍កែលំអលើការងារអាស៊ាន និងលើកផែនការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្ស  ក្នុងវិស័យនេះ។
 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម