22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យពហុភាគី
User Rating: / 0
PoorBest 
Tuesday, 26 November 2013 15:35

ការិយាល័យពហុភាគី

2

លោក ម៉ិច ផនសីហា
មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
លេខទួរស័ព្ទ 012 290 295


៦.១. តួនាទី
ការិយាល័យពហុភាគីទទួលរ៉ាប់រងលើការងារទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការរវាងព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា ជាមួយអង្គការ សភាពិភពលោកមួយចំនួនដូចជាសហភាពអន្ដរសភា (IPU) វេទិកាសភាអាស៊ី-ប៉ាស៊ិហ្វិក (APPF) សភានិយាយភាសាបារាំង (APF) សភាអាស៊ី (APA) អន្ដរសភាអាស៊ាន (AIPA) ផែនការសកម្មភាព ទីក្រុងអ៊ីស្ដាន់ប៊ុល (IPoA) សំរាប់ប្រទេសអភិវឌ្ឍ តិចតួច (LDCs) សមាគមអគ្គលេខាធិការសភា ពិភពលោក (ASGP) គ្រួសាររបស់សហប្រជាជាតិ (UN)  អង្គការពាណិជ្ជកម្ម ពិភពលោក (WTO) ដៃគូអភិវឌ្ឍ្ឋនអន្ដរជាតិ  និងវិទ្យាស្ថានសភា

៦.២. ភារកិច្ច
១-កសាងកម្មវិធីចូលរួមប្រចាំឆ្នាំរបស់ព្រឹទ្ធសភាក្នុងមហាសន្និបាត និងកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗ 
២-កំណត់ទិសដៅអទិភាពការងារ និងលើកគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដើម្បី បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការ
៣-រៀបចំឯកសារ និងបែបបទចូលរួមមហាសន្និបាត និងកិច្ចប្រជុំរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា និង    ថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
៤-សរសេរសុន្ទរកថា និងបទអន្ដរាគមន៍ ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទកិច្ចប្រជុំ ឫសន្និសីទ
៥-ស្រាវជ្រាវព័ត៌មានសំខាន់ៗ ដែលកំពុងវិវត្ដន៍របស់ជាតិ និងអន្ដរជាតិ
៦-ចលនាជាមួយដៃគូអង្គការសភា និងដៃគូអន្ដរជាតិដើម្បីគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅលើ    ឆាកអន្ដរជាតិ  និងជំនួយបច្ចេកទេស
៧-ប្រមូលព័ត៌មានអំពីការវិវត្ដន៍ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធការអនុវត្ដកាតព្វកិច្ចអន្ដរជាតិរបស់កម្ពុជា     ផ្ដល់ការវិភាគ និងចេញជារបាយការណ៍ប្រចាំខែជូនថ្នាក់ដឹកនាំ
៨-ស្រាវជ្រាវ និងរៀបចំជំនួយស្មារតីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទនៃកិច្ចប្រជុំនីមួយៗ និងតាមដាន    ការវិវត្ដន៍ថ្មីៗគ្រប់ វិស័យសំខាន់ៗ
៩-សហការជាមួយអង្គការសភាដើម្បីធ្វើសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិ និងតំបន់ ឫវេទិកា
 ១០-អមដំណើរគណៈប្រតិភូព្រឹទ្ធសភា និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានចូលរួមមហាសន្និបាត និង    កិច្ចប្រជុំអង្គការសភា នានានៅបរទេស
១១-រៀបចំបែបបទកិច្ចជំនួបរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាមួយគណៈប្រតិភូសភា និងថ្នាក់ដឹកនាំ
 ១២-ចូលរួមកត់ត្រា និងធ្វើរបាយការណ៍កិច្ចប្រជុំក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសភា
   ១៣-គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស វិន័យ និងចាត់ចែងការប្រជុំផ្ទៃក្នុង និងធ្វើកំណត់ហេតុ
  ១៤-ប្រមូលគ្រប់ព័ត៌មានអំពីការងារ ដើម្បីធ្វើកម្មវិធីការងារប្រចាំ ៖ សប្ដាហ៍ ខែ ត្រីមាស          ឆមាស ផែនការប្រតិបត្ដិប្រចាំឆ្នាំ ផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រ និងផែនការថវិការបស់ការិយាល័យ
 ១៥-ធ្វើរបាយការណ៍សកម្មភាពនិងលទ្ធផលការងារ និងលើកទិសដៅការងារធ្វើបន្ដប្រចាំ    ខែ ត្រីមាស ឆមាស និងឆ្នាំ
    ១៦-ផ្ដល់អនុសាសន៍កែលំអលើការងារពហុភាគី និងលើកផែនការបណ្ដុះបណ្ដាល            ធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យនេះ។


 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម