22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យទេ្វភាគី
User Rating: / 2
PoorBest 
Tuesday, 26 November 2013 15:34

ការិយាល័យទេ្វភាគី

3

កញ្ញា ឈឹម សភាបតី
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទួរស័ព្ទ 077 266 262


១. តួនាទី
ការិយាល័យទ្វេភាគីទទួលរ៉ាប់រងលើការងារទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកសាងសហប្រតិបត្ដិការ និងចំណងមិត្ដភាពរវាង ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា និងសភាប្រទេស ជាមិត្ដក្នុងតំបន់ និងអន្ដរជាតិ។ 
២. ភារកិច្ច
១-    កសាងផែនការព្រមទាំងលើកយោបល់និងយុទ្ធសាស្ដ្រពង្រឹងចំណងមិត្ដភាព និងកិច្ច    សហប្រតិបត្ដិការរវាង សភាប្រទេសជាមិត្ដ ព្រមទាំងក្រុមមិត្ដភាពសភា
២-    ចលនាអោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្ដិការជាមួយក្រុមមិត្ដភាពសភា និងសហ    ប្រតិបត្ដិការជាមួយសភា  ប្រទេសជាមិត្ដ
៣-    រៀបចំសរសេរតាក់តែងពិធីសារ អនុស្សារណៈ និងកិច្ចព្រមព្រៀង
៤-    កសាងផែនការទស្សនកិច្ច (ចូល-ចេញ) ប្រចាំឆ្នាំ
៥-    រៀបចំបែបបទសំរាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ និងទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា និងថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិ ការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភានៅប្រទេសជាមិត្ដក្នុងតំបន់ និង
    អន្ដរជាតិ និងទទទួលគណៈប្រតិភូសភាទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា
៦-    ធ្វើសារលិខិតរំលែកទុក្ខ និងអបអរសាទរ
៧-    អមដំណើរគណៈប្រតិភូនៅបរទេស
៨-    រៀបចំបែបបទកិច្ចជំនួបរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាមួយគណៈប្រតិភូសភា និងថ្នាក់ដឹកនាំអន្ដរ    ជាតិ
   ៩-  កសាងជំនួយស្មារតី បទអន្ដរាគមន៍ និងសុន្ទរកថា សំរាប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា និងថ្នាក់    ដឹកនាំ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
        ១០-  ចូលរួមកត់ត្រា និងធ្វើរបាយការណ៍ជំនួបនានា
       ១១-  ធ្វើរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពសភាប្រទេសជាមិត្ដ ស្ថានភាពនយោបាយ និង    សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងអន្ដរជាតិ ជាប្រចាំដើម្បីប្រមូលចងក្រងសំរាប់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រចាំសបា្ដហ៍  
        ១២-  សិក្សា និងចងក្រងប្រព័ន្ធសភាអន្ដរជាតិ និងការអនុវត្ដ
        ១៣-  គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស វិន័យ និងចាត់ចែងការប្រជុំផ្ទៃក្នុង និងធ្វើកំណត់ហេតុ
        ១៤-  ប្រមូលគ្រប់ព័ត៌មានអំពីការងារ ដើម្បីធ្វើកម្មវិធីការងារប្រចាំ ៖ សប្ដាហ៍ ខែ ត្រីមាស      ឆមាស  ផែនការប្រតិបត្ដិ ប្រចាំឆ្នាំ ផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រ និងផែនការថវិការបស់    ការិយាល័យ
       ១៥-  ធ្វើរបាយការណ៍សកម្មភាពនិងលទ្ធផលការងារ និងលើកទិសដៅការងារធ្វើបន្ដប្រចាំខែ     ត្រីមាស ឆមាស និងឆ្នាំ
       ១៦-  ផ្ដល់អនុសាសន៍កែលំអលើការងារទ្វេភាគី និងលើកផែនការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធាន    មនុស្សក្នុងវិស័យនេះ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម