22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យរបៀប
User Rating: / 0
PoorBest 
Tuesday, 26 November 2013 14:52

តួនាទី ភារកិច្ច

6 7

លោក ឯក ថា
មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
លេខទួរស័ព្ទ 097 800 6726

លោក អ៊ួង បូរ៉ាដា
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទួរស័ព្ទ 097 800 6726

០១. តួនាទី
ការិយាល័យរបៀបមានតួនាទីសម្របសម្រួលការងាររដ្ឋបាល គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស សម្ភារៈ លើកផែនការកម្មវិធី ការងារជូននាយកដ្ឋាន។
១.២. ភារកិច្ច

1-    គ្រប់គ្រងលិខិតចេញ-ចូល ក្នុងនាយកដ្ឋាន
2-    គ្រប់គ្រងមន្ដ្រីរាជការ និង ចាត់ចែងផែនការបណ្ដុះបណ្ដាល
3-    គ្រប់គ្រង ថែទាំទ្រព្យ សម្បត្ដិក្នុងនាយកដ្ឋាន
4-    សម្របសម្រួលការងាររបស់ នាយកដ្ឋាន ជាមួយអង្គភាព ផ្ទៃក្នុងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
5-    ធ្វើសេចក្ដីជូនដំណឹងដល់នាយកដ្ឋានចំណុះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាអំពីពិធីផ្សេងៗ
6-    ការចាត់ចែងអញ្ជើញប្រព័ន្ធ ឃោសនា ដើម្បីមកយកព័ត៌មាន
7-    ការកត់ត្រាវត្ដមានភ្ញៀវកិត្ដិយសដែលចូលរួមសម័យ ប្រជុំពេញអង្គរបស់ព្រឹទ្ធសភា និងសិក្ខាសាលា*ផ្សេងៗ
8-    ដោះស្រាយការផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗ ជាសេចក្ដីត្រូវការរបស់អង្គភាព
9-    រៀបចំការប្រជុំ និងធ្វើកំណត់ហេតុអំពីការប្រជុំផ្ទៃក្នុង របស់នាយកដ្ឋាន
១០-   កសាងផែនការសកម្មភាព និងផែនការថវិកា របស់នាយកដ្ឋាន
១១-   ធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុប និងវាយតម្លៃ ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស និងឆ្នាំរបស់ នាយកដ្ឋាន
១២-   ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនការប្រតិបត្ដិ ផែនការយុទ្ធសាស្ដ្ររបស់នាយកដ្ឋាន

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម