20 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិ.ទទួលបន្ទុកការងារក្រុមសមាជិកាព្រឹទ្ធសភា
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 0
អន់ល្អ 
ថ្ងៃច័ន្ទ ទី25ខែ​វិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ម៉ោង14:55

ទទួលបន្ទុលការងារក្រុមសមាជិកាព្រឹទ្ធសភា

gender-senate-1

ឈ្មោះ អ៊ួង បូរ៉ាដា
មុខតំណែងៈប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ ០១៧ ៧៧៧ ៨៩៩

123

ឈ្មោះ    សុន  សុជាតា
មុខតំណែងៈ អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ ០៨៨ ៨៩១ ១១១៤


២-១-តួនាទី

       ការិយាល័យទទួលបន្ទុកការងារក្រុមសមាជិកាព្រឹទ្ធសភា មានតួនាទីផ្ដល់សេវាទ្រទ្រង់សកម្មភាពការងាររបស់ក្រុមសមាជិកាព្រឹទ្ធសភា។

២-២-ភារកិច្ច

          ការិយាល័យទទួលបន្ទុកការងារក្រុមសមាជិកាព្រឹទ្ធសភា មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖

          ១-ការងាររៀបចំផែនការ និងកម្មវិធីការងារ ។

          ២-ការងាររដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ ។

          ៣-ការងារបូកសរុបរបាយការណ៍ និងកំណត់ហេតុ ។

          ៤-ការងារសិក្សា ស្រាវជ្រាវ និងព័ត៌មាន ។ 

          ៥-ការងារចូលរួមក្នុងសកម្មភាពជំរុញការអប់រំ ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ និងគោលនយោបាយយេនឌ័រ ។

          ៦-ការងារប្រាស្រ័យឆ្លើយឆ្លងជាមួយក្រសួង ស្ថាប័ន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន សង្គមស៊ីវិល អង្គការអន្ដរជាតិ និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ។

          ៧- រៀបចំគម្រោងថវិកា សម្ភារសម្រាប់ដំណើរការសិក្ខាសាលា និងពិធីសំណេះសំណាលផ្សេងៗរបស់ក្រុមសមាជិកា ។ 

          ៨-ការងារផ្សេងៗទៀត ដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់អោយ។     


 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម