19 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិ.គោលនយោបាយយេនឌ័រ
User Rating: / 1
PoorBest 
Monday, 25 November 2013 14:19

ការិយាល័យគោលនយោបាយនិងយេនឌ័រ

yender-1

yender-2

ឈ្មោះ    លឹម  ចាន់ធូ
មុខតំណែងៈប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ

ឈ្មោះ    ធីម  ប៊ុនធឿន
មុខតំណែងៈអនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ ០១៧ ៧៧៧ ៥០៣


៤-១-តួនាទី
ការិយាល័យគោលនយោបាយយេនឌ័រ នៃនាយកដ្ឋានកិច្ចការនារី និងយេនឌ័រ មានតួនាទីផ្ដល់សេវាឯកសារ ព័ត៌មាន វិភាគ និងផ្ដល់យោបល់លើគោលនយោបាយនានា ដោយផ្អែកលើទិដ្ឋភាពយេនឌ័រ ជូនគណៈកម្មការជំនាញ សមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា និងអគ្គលេខាធិ-ការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ព្រមទាំងរួមចំណែកសម្រេចគោលដៅរួមរបស់នាយកដ្ឋាន ។

៤-២-ភារកិច្ច
        ការិយាល័យគោលនយោបាយយេឌ័រ មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖
         ១-ការងារសមភាពយេនឌ័រ 
         ២-សិក្សាស្រាវជ្រាវលើគោលនយោបាយផ្សេងៗដោយផ្អែកលើទិដ្ឋភាពយេនឌ័រ
         ៣-តាមដាន វិភាគ ផ្ដល់យោបល់ និងធ្វើរបាយការណ៍ ស្ដីពីគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍ស្ដ្រី កុមារ និងយេនឌ័រ
         ៤-តាមដានការវិវត្ដនៃការអនុវត្ដគោលដៅអភិវឌ្ឍសហស្សវត្សរ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ដ្រី និងកុមារ
         ៥-ការងារប្រមូលផ្ដុំ ចងក្រងឯកសារ និងគោលនយោផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការងារស្ដ្រី កុមារ និងយេនឌ័រ
         ៦- ការងារផ្សេងៗទៀត ដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់អោយ ។


 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម