22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យរបៀប
User Rating: / 0
PoorBest 
Friday, 22 November 2013 16:41
public1 lawResearch-2

ឈ្មោះ ហ៊យ​ សុផល
មុខតំណែង៖ ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ 098 711 966

ឈ្មោះ សឹង សីហៈ
មុខតំណែង៖អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ០១៦ ២៧២ ៧២៥

ការិយាល័យរបៀប

១-តួនាទី

ការិយាល័យរបៀប បំពេញតួនាទីជាសេនាធិការឱ្យនាយកដ្ឋាន ផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលទូទៅ និងសម្របសម្រួលការងារជាមួយ ការិយាល័យ ទាំង អស់របស់នាយកដ្ឋាន គ្រប់គ្រងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្ស ការងារធ្វើផែនការនានា និងទំនាក់ទំនងការងារផ្សេងៗក្នុង និងក្រៅអង្គភាព

ដើម្បីធានា ប្រក្រតីភាព ភាពសុខដុម និង ប្រសិទ្ធភាព នៃការងាររបស់នាយកដ្ឋាន។

២-ភារកិច្ច

ការិយាល័យរបៀបមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖

                    ១-សម្របសម្រួលការងាររដ្ឋបាល និងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានមន្ដ្រី បុគ្គលិករបស់នាយកដ្ឋាន  ។

                   ២-គ្រប់គ្រងលំហូរព័ត៌មាន ទទួលលិខិតចេញ ចូល និងចុះលេខលិខិត ។

                   ៣-ធ្វើកំណត់បង្ហាញ ជូនថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋាន ។

                   ៤-ការងារផ្សព្វផ្សាយ និងការប្រាស្រ័យឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានក្នុង និងក្រៅនាយកដ្ឋាន ។

                   ៥-ការងារធ្វើផែនការការងារ និងរៀបចំកម្មវិធីប្រជុំការងារនានា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​                   ៦-ការងារធ្វើផែនការចំណាយ និងរៀបចំគម្រោងតម្រូវការសម្ភារ ថវិកា និងការគ្រប់គ្រងសារពើភណ្ឌទ្រព្យសម្បត្ដិរដ្ឋរបស់នាយកដ្ឋាន។

                   ៧-ធ្វើរបាយការណ៍ការងារ របាយការណ៍បូកសរុប កំណត់ហេតុ និងស្ថិតិ ។

                   ៨-គ្រប់គ្រងបញ្ជីវត្ដមាន អវត្ដមាន និងការសុំច្បាប់ឈប់សម្រាករបស់មន្ដ្រី បុគ្គលិកក្នុងនាយកដ្ឋាន ។

                   ៩-ការងារផ្សេងៗទៀត ដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ឱ្យ។


 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម