19 | 03 | 2018 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិយាល័យនីតិអន្តរជាតិ
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 0
អន់ល្អ 
ថ្ងៃសុក្រ ទី22ខែ​វិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ម៉ោង16:34

ឈ្មោះ ទុំ សារឿន
មុខតំណែង៖ ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ 011 444 105

ឈ្មោះ អ៊ុំ រតនា
មុខតំណែង៖ អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ 012 594 444

ការិយាល័យនីតិអន្ដរជាតិ

១-តួនាទី

ការិយាល័យនីតិអន្ដរជាតិ មានតួនាទីផ្ដល់សេវាសិក្សាស្រាវជ្រាវធ្វើរបាយការវិភាគ ផ្ដល់យោបល់ ផ្នែកនីតិអន្ដរជាតិសាធារណៈ និងឯកជនជូននាយកដ្ឋានស្រាវ​ជ្រាវច្បាប់ អគ្គនាយកដ្ឋានសេវាច្បាប់ និងសមូហភាពដែនដី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា គណៈកម្មកាជំនាញ

ទាំង៩ ​និងសមាជិក-សមាជិកាព្រឹទ្ធសភាគ្រប់រូប។

២-ភារកិច្ច

ការិយាល័យនីតិអន្ដរជាតិ មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖

១-ផ្ដល់សេវាវិភាគ ជូនយោបល់ និងពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកនីតិអន្ដរជាតិសាធារណៈ និងឯកជន ។

២-ការងារធ្វើវិសោធកម្មច្បាប់ទាក់ទងនឹងនីតិអន្ដរជាតិសាធារណៈ និងឯកជន (មានសំណើ) ។

៣-ផ្ដល់នូវសេវាស្រាវជ្រាវច្បាប់ទាក់ទងនឹងនីតិអន្ដរជាតិសាធារណៈ និងឯកជន (មានសំណើ) ។

                   ៤-ការងារគ្រប់គ្រងឯកសារច្បាប់ទាក់ទងនឹងនីតិអន្ដរជាតិសាធារណៈ និងឯកជន និងលិខិតបទដ្ឋានក្រោមច្បាប់ ។

                   ៥-តាមដានដំណើរការកសាងច្បាប់ និងការអនុវត្ដច្បាប់ទាក់ទងនឹងនីតិអន្ដរជាតិសាធារណៈ និងឯកជន ។

                   ៦-ចូលរួមអមដំណើរគណៈកម្មការទាំង៩ របស់ព្រឹទ្ធសភា ចុះតាមមូលដ្ឋាន ដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវលើការអនុវត្ដច្បាប់ ។

                   ៧-ការងារផ្សេងៗទៀត ដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ឱ្យ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម