19 | 03 | 2018 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិយាល័យនីតិវិធីសារធារណ
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 0
អន់ល្អ 
ថ្ងៃសុក្រ ទី22ខែ​វិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ម៉ោង16:29
law7

ឈ្មោះ លោក កុយ ឈួន
ប្រធានការិយាល័យ
ទូរស័ព្ទៈ០១២  ៨៤៩ ៥៥២

ឈ្មោះ ធាម  ច័ន្ទរ៉ានីត
មុខតំណែង៖ អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ 017 920 575


     ការិយាល័យនីតិវិធីសារធារណ:

១-តួនាទី

ការិយាល័យនីតិសាធារណៈ មានតួនាទីផ្ដល់សេវាផ្នែកនីតិសាធារណៈ ជូននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវច្បាប់ អគ្គនាយកដ្ឋានសេវាច្បាប់ និងសមូហភាពដែនដីអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា គណៈកម្មការជំនាញទាំង៩ និងសមាជិក-សមាជិកាព្រឹទ្ធសភាគ្រប់រូប។

២-ភារកិច្ច                                                                                  

ការិយាល័យនីតិសាធារណ មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖

                   ១-ផ្ដល់សេវាវិភាគ ជូនយោបល់ និងពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកនីតិសាធារណៈ ។

                   ២-ការងារធ្វើវិសោធកម្មច្បាប់ទាក់ទងនឹងនីតិសាធារណៈ *(មានសំណើ) ។

                   ៣-ការងារតាក់តែងសេចក្ដីព្រាង សេចក្ដីស្នើច្បាប់ទាក់ទងនឹងនីតិសាធារណៈ (មានសំណើ ) ។

                   ៤-ផ្ដល់នូវសេវាស្រាវជ្រាវច្បាប់ទាក់ទងនឹងនីតិសាធារណៈ (មានសំណើ) ។

                   ៥-ការងារគ្រប់គ្រងឯកសារច្បាប់ទាក់ទងនឹងនីតិសាធារណៈ និងលិខិតបទដ្ឋានក្រោមច្បាប់ ។

                   ៦-តាមដានដំណើរការកសាងច្បាប់ និងការអនុវត្ដច្បាប់ទាក់ទងនឹងនីតិសាធារណៈ ។

                   ៧-ចូលរួមអមដំណើរគណៈកម្មការទាំង៩ របស់ព្រឹទ្ធសភា ចុះតាមមូលដ្ឋាន ដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវលើការអនុវត្ដច្បាប់ ។

                   ៨-ការងារផ្សេងៗទៀត ដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ឱ្យ។


 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម