20 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិយាល័យនីតិព្រហ្មទណ្ឌ
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 2
អន់ល្អ 
ថ្ងៃសុក្រ ទី22ខែ​វិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ម៉ោង16:23
law5 law6

 លោក គឹម សៀកចលនា
ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ ០១១ ៧៩៨ ៨៩៧

 លោក ផាន់ មករា
អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទួរស័ព្ទៈ ០១២ ៣៦៣ ៧២៩

ការិយាល័យនីតិ់ព្រហ្មទណ្ឌ

១-តួនាទី

ការិយាល័យនីតិព្រហ្មទណ្ឌ មានតួនាទីផ្ដល់សេវាសិក្សាស្រាវជ្រាវធ្វើរបាយការវិភាគ ផ្ដល់យោបល់ ផ្នែកនីតិព្រហ្មទណ្ឌ និងក្រមនានានិងសហការ​ជាមួយ​ការិយាល័យនានា ក្នុងនាយកដ្ឋាន ធ្វើរបាយការណ៍ វិភាគផ្ដល់យោបល់លើទោសប្បញ្ញត្ដិនៃច្បាប់នានា ជូននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវច្បាប់ នាយកដ្ឋានសេវាច្បាប់ និង​សមូហភាពដែនដី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា គណៈកម្មការជំនាញទាំង៩ និងសមាជិក-សមាជិកាព្រឹទ្ធសភាគ្រប់រូប។

២-ភារកិច្ច

ការិយាល័យនីតិព្រហ្មទណ្ឌ មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖

១-ផ្ដល់សេវាវិភាគ ជូនយោបល់ និងពិគ្រោះយោបល់ច្បាប់ទាក់ទងនឹងនីតិព្រហ្មទណ្ឌ ក្រមនានា និងទោសប្បញ្ញត្ដិនៃច្បាប់នានា។

២-ការងារធ្វើវិសោធកម្មច្បាប់ទាក់ទងនឹងនីតិព្រហ្មទណ្ឌ ក្រមនានា និងទោសប្បញ្ញត្ដិនៃច្បាប់នានា *(មានសំណើ)។

៣-តាក់តែងសេចក្ដីព្រាង សេចក្ដីស្នើច្បាប់ទាក់ទងនឹងនីតិព្រហ្មទណ្ឌ ក្រមនានា និងទោសប្បញ្ញត្ដិនៃច្បាប់នានា (មានសំណើ )។

៤-ផ្ដល់នូវសេវាស្រាវជ្រាវច្បាប់ ទាក់ទងនឹងនីតិព្រហ្មទណ្ឌ ក្រមនានា និងទោសប្បញ្ញត្ដិនៃច្បាប់នានា *(មានសំណើ)។

                   ៥-ការងារគ្រប់គ្រងឯកសារច្បាប់ ទាក់ទងនឹងនីតិព្រហ្មទណ្ឌ ក្រមនានា និងលិខិតបទដ្ឋានក្រោមច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ។

៦-តាមដានដំណើរការកសាងច្បាប់ និងការអនុវត្ដច្បាប់ទាក់ទងនឹងនីតិព្រហ្មទណ្ឌ ក្រមនានា ការធ្វើកំណែទំរង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធតុលាការ។

                   ៧-ចូលរួមអមដំណើរគណៈកម្មការជំនាញទាំង៩ របស់ព្រឹទ្ធសភា ចុះតាមមូលដ្ឋាន ដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវលើការអនុវត្ដច្បាប់។

                   ៨-ការងារផ្សេងៗទៀត ដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ឱ្យ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម