22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យនីតិកជន
User Rating: / 0
PoorBest 
Friday, 22 November 2013 16:18
law3 law_-5


ឈ្មោះ លោក ជា សុខា
ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ០១២ ៩៧៦ ១៤៦


ឈ្មោះ អ៊ុក ទុំ
មុខតំណែង៖ អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ០៦០ ៩១៦ ១៦៨

ការិយាល័យនីតិឯកជន

១-តួនាទី

ការិយាល័យនីតិឯកជន មានតួនាទីផ្ដល់សេវាផ្នែកនីតិឯកជន ជូននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវច្បាប់ អគ្គនាយកដ្ឋានសេវាច្បាប់ និងសមូហភាពដែនដីអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា គណៈកម្មការជំនាញទាំង៩ និងសមាជិក-សមាជិកាព្រឹទ្ធសភាគ្រប់រូប។

២-ភារកិច្ច

ការិយាល័យនីតិឯកជន មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖

                   ១-ផ្ដល់សេវាវិភាគ ជូនយោបល់ និងពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកនីតិឯកជន  ។

                   ២-ការងារធ្វើវិសោធកម្មច្បាប់ទាក់ទងនឹងនីតិឯកជន *(មានសំណើ) ។

                   ៣-ការតាក់តែងសេចក្ដីព្រាង សេចក្ដីស្នើច្បាប់ទាក់ទងនឹងនីតិឯកជន (មានសំណើ ) ។

                   ៤-ផ្ដល់នូវសេវាស្រាវជ្រាវច្បាប់ទាក់ទងនឹងនីតិឯកជន (មានសំណើ) ។

                   ៥-ការងារគ្រប់គ្រងឯកសារច្បាប់ទាក់ទងនឹងនីតិឯកជន និងលិខិតបទដ្ឋានក្រោមច្បាប់នានា ។

                   ៦-តាមដានដំណើរការកសាងច្បាប់ និងការអនុវត្ដច្បាប់ទាក់ទងនឹងនីតិឯកជន ។

                   ៧-ចូលរួមអមដំណើរគណៈកម្មការទាំង៩ របស់ព្រឹទ្ធសភា ចុះតាមមូលដ្ឋាន ដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវលើការអនុវត្ដច្បាប់ ។

                   ៨-ការងារផ្សេងៗទៀត ដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ឱ្យ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម