19 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិ.គ្រប់គ្រងទិន្ននយនិងកសារច្បាប់
User Rating: / 0
PoorBest 
Friday, 22 November 2013 16:08

ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងឯកសារច្បាប់law_-6

lawResearch-1

ឈ្មោះ  ហេង ច័ន្ទលេខា
មុខតំណែង៖អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ០១៧ ៥៥០ ៩៧៧

ឈ្មោះ ឱ សំរង
មុខតំណែង៖ អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ 016 857 312


២-១-តួនាទី
ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងឯកសារច្បាប់ មានតួនាទីផ្ដល់សេវាខាងព័ត៌មានការងារស្រាវជ្រាវច្បាប់ គ្រប់គ្រងទិន្នន័យច្បាប់ ឯកសារច្បាប់ និង លិខិតបទដ្ឋានក្រោម ច្បាប់ ជូននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវច្បាប់ អគ្គនាយកដ្ឋានសេវាច្បាប់ និងសមូហភាពដែនដី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា គណៈកម្មការជំនាញទាំង៩ និងសមាជិក-សមាជិកាព្រឹទ្ធសភាគ្រប់រូប។
២-២-ភារកិច្ច
ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងឯកសារច្បាប់ មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖
         ១-សហការជាមួយការិយាល័យជំនាញ ស្រាវជ្រាវរកលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ដផ្សេងៗ ដើម្បីតំកល់ទុកក្នុងការិយាល័យ ។
         ២-គ្រប់គ្រងឯកសារច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានក្រោមច្បាប់ ។
         ៣-ធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឯកសារច្បាប់តាមប្រភេទ វិស័យ និងចងក្រងជាឯកសារ ដើម្បីបំរើឱ្យការងារស្រាវជ្រាវ ។
         ៤-រៀបចំរបៀបរបបការងារ និងគ្រប់គ្រងឯកសារឱ្យមានរបៀបរៀបរយដើម្បីបំរើសេវាស្រាវជ្រាវឱ្យបានទាន់ ពេល វេលា ។
         ៥-ប្រមូលចងក្រងឯកសារច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានក្រោមច្បាប់ ក្នុងប្រព័ន្ធ Data Base Management ដោយ ថតចម្លង ដាក់ក្នុង CD ឬ DVD  ដើម្បីបម្រើឱ្យការងារ ស្រាវ ជ្រាវ បានទាន់ពេលវេលា និងមានភាពងាយស្រួល ។
         ៦-គ្រប់គ្រង រចនាគេហ៍ទំព័រ និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាក់ទងនឹងវិស័យច្បាប់សម្រាប់នាយកដ្ឋាន ។
         ៧-គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ Network ក្នុងនាយកដ្ឋាន ។
         ៨-តាមដានដំណើរការវិវឌ្ឍទាក់ទងនឹងការងារធ្វើច្បាប់ ដើម្បីគ្រប់គ្រងចងក្រងទិន្នន័យច្បាប់ និងការអភិវឌ្ឍ គេហទំព័រ របស់នាយកដ្ឋានឱ្យបានកាន់តែទំនើប ។
         ៩-ការងារផ្សេងៗទៀត ដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ឱ្យ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម