22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យគោលនយោយាយការបរទេស និងសិទ្ធមនុស្ស
User Rating: / 0
PoorBest 
Friday, 22 November 2013 15:01

ការិយាល័យ គោលនយោបាយការបរទេស និង​សិទ្ធិមនុស្ស

reseach12 kar-19-06-2014-1

ប្រធានការិយាល័យ
កញ្ញា ស្រី កន្និដ្ឋា
លេខទូរស័ព្ទ ០៧៧៩៥៦៦៥៥

អនុប្រធានការិយាល័យ
ចៅ ច័ន្ទវិបុល
លេខទូរស័ព្ទៈ០៧៧ ៧១៧ ៦៩១


១-តួនាទី
ការិយាល័យគោលនយោបាយការបរទេស និងសិទ្ធិមនុស្ស មានតួនាទីផ្ដល់ សេវាស្រាវជ្រាវ វិភាគ និងផ្ដល់យោបល់លើវិស័យនយោបាយការបរទេស សហប្រតិបត្ដិ ការអន្ដរជាតិ ឃោសនាការ ព័ត៌មាន និងសិទ្ធិមនុស្ស ។
២-ភារកិច្ច
១-ការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវ ប្រមូលព័ត៌មាន វិភាគ និងផ្ដល់យោបល់លើវិស័យជា សមត្ថកិច្ច
២-ការងារវិភាគ និងផ្ដល់យោបល់លើអត្ថបទច្បាប់ដោយផ្អែកលើទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម
៣-ការងារផ្ដល់ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពលើវិស័យជាសមត្ថកិច្ច
៤- ការសិក្សាលើរបាយការណ៍ និងតាមដានការវិវត្ដរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធលើវិស័យជាសមត្ថកិច្ច
៥- ការងារកសាងឯកសារផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធឯកទេសតាមវិស័យ
៦-ការងារសហប្រតិបត្ដិការជាមួយបណ្ដាស្ថាប័នជាតិ អន្ដរជាតិ និងសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មាន
៧-បំពេញការងារផ្សេងទៀតដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ឱ្យ ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម