22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យគោលនយោបាយរដ្ឋ និងកំណែទម្រង់
User Rating: / 0
PoorBest 
Thursday, 21 November 2013 16:12

ការិយាល័យ គោលនយោបាយរដ្ឋ និងកំណែទម្រង់

edit-19-06-2014-2

គឹម កញ្ញា
មុខតំណែងៈ ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧១ ៦៤ ៤៩

edit-19-06-2014-1 reseach11

ពៅ រស្មី
មុខតំណែងៈ អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧១ ២០៨

ងន គីមហុង
អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ០៨៨ ៨៨៦ ៨០៧៨


១-តួនាទី
ការិយាល័យគោលនយោបាយរដ្ឋ និងកំណែទម្រង់ មានតួនាទីផ្ដល់សេវាស្រាវជ្រាវ វិភាគ និងរួមយោបល់លើវិស័យនយោបាយ ការបោះឆ្នោត មហាផ្ទៃ ការពារ ជាតិ ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា អធិការកិច្ច មុខងារសាធារណៈ នីតិកម្ម និងយុត្ដិធម៌ ។
២-ភារកិច្ច
១-ការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងរួមយោបល់លើសេចក្ដីស្នើច្បាប់ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ និងបញ្ហានានាដោយផ្អែកលើទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គម វប្បធម៌ និងបរិស្ថាន
២-ការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវ ប្រមូលព័ត៌មានវិភាគ និងផ្ដល់យោបល់លើវិស័យ ជាសមត្ថកិច្ច
៣-ការងារផ្ដល់ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពលើវិស័យជាសមត្ថកិច្ច
៤-ការសិក្សាលើរបាយការណ៍ និងតាមដានការវិវត្ដរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ លើវិស័យជាសមត្ថកិច្ច
៥-ការងារកសាងឯកសារផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធឯកទេសតាមវិស័យ
៦-ការងារសហប្រតិបត្ដិការជាមួយបណ្ដាស្ថាប័នជាតិ និងអន្ដរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធ និង ជាមួយសភាប្រទេសនានា ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មាន
៧-បំពេញការងារផ្សេងទៀតដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ឱ្យ។


 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម