22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យរបៀប
User Rating: / 0
PoorBest 
Thursday, 21 November 2013 15:36

ការិយាល័យរបៀប

reseach05

អនុប្រធាន(ក្តាប់រួម)
ឈ្មោះ លោកស្រី ដួង សុផា
លេខទូរស័ព្ទៈ០៨៩ ៨៤​៥ ៤១៤

ge-re-2

ឈ្មោះ  នី សុជាតា
មុខតំណែងៈ ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៣៣ ៩៧៩

១.១-តួនាទី
    ការិយាល័យរបៀប មានតួនាទីផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលផ្ទៃក្នុងរ៉ាប់រងកិច្ច ទំនាក់ទំនង ទាំងក្នុង និងក្រៅអង្គភាព ព្រមទាំងជាលេខាធិការផ្ទាល់ របស់ថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋាន។
១.២-ភារកិច្ច
១- ការងារលេខាធិការ និងរដ្ឋបាលផ្ទៃក្នុងនាយកដ្ឋាន
២- ការងារផែនការ និងកម្មវិធីការងារ
៣- ការងារបូកសរុប
៤- ការងារផ្គត់ផ្គង់ និងគ្រប់គ្រងសារពើភ័ណ្ឌ
៥- ការងារឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន
៦- ការងារគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ និង បណ្ដាញ Network របស់នាយកដ្ឋាន
៧- គ្រប់គ្រងឯកសារ និង សៀវភៅ
៨- ការងារគ្រប់គ្រងវិន័យ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងគោលនយោបាយផ្សេងៗ
៩- បំពេញការងារផ្សេងទៀត ដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ឱ្យ ។

១.១-តួនាទី
    ការិយាល័យរបៀប មានតួនាទីផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលផ្ទៃក្នុងរ៉ាប់រងកិច្ច ទំនាក់ទំនង ទាំងក្នុង និងក្រៅអង្គភាព ព្រមទាំងជាលេខាធិការផ្ទាល់ របស់ថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋាន។
១.២-ភារកិច្ច
១- ការងារលេខាធិការ និងរដ្ឋបាលផ្ទៃក្នុងនាយកដ្ឋាន
២- ការងារផែនការ និងកម្មវិធីការងារ
៣- ការងារបូកសរុប
៤- ការងារផ្គត់ផ្គង់ និងគ្រប់គ្រងសារពើភ័ណ្ឌ
៥- ការងារឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន
៦- ការងារគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ និង បណ្ដាញ Network របស់នាយកដ្ឋាន
៧- គ្រប់គ្រងឯកសារ និង សៀវភៅ
៨- ការងារគ្រប់គ្រងវិន័យ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងគោលនយោបាយផ្សេងៗ
៩- បំពេញការងារផ្សេងទៀត ដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ឱ្យ ។

                                   
 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម