22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យរបៀប
User Rating: / 0
PoorBest 
Thursday, 21 November 2013 09:32

ការិយាល័យរបៀប

women-afair-admin1 women-afair-admin2

ប្រធានការិយាល័យ  
កញ្ញា ស៊ិន ម៉ូលីរ័ត្ន
លេខទូរស័ព្ទៈ០១៦ ៣៤៩ ៣៤៨
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    

អនុប្រធានការិយាល័យ
លោក កែវ បុណ្យរិទ្ធ
លេខទូរស័ព្ទៈ០៩៨ ៣៣៨ ០៩២
E-mail:………………………….

១-១-តួនាទី

                ការិយាល័យរបៀប មានតួនាទីផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលផ្ទៃក្នុង រ៉ាប់រងកិច្ចទំនាក់ទំនងរវាងការិយាល័យនានានិងអង្គភាពពាក់ពន្ធ័ព្រមទាំង​ជាលេខា​ធិ​ការ​ផ្ទាល់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋាន​ ។

១-២-ភារកិច្ច

                ១-ការងារលេខាធិការ និងរដ្ឋបាលផ្ទៃក្នុងនាយកដ្ឋាន  ។

                ២-ការងារផែនការ និងកម្មវិធីការងារ ។

                ៣-ការងារបូកសរុប ។

                ៤-ការងារផ្គត់ផ្គង់ គ្រប់គ្រងថវិកា និងគ្រប់គ្រងសារពើភណ្ឌ  ។

                ៥-ការងារឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន  ។

                ៦-ការងារគ្រប់គ្រងបណ្ដាញ Network របស់នាយកដ្ឋាន  ។

                ៧-ការងារគ្រប់គ្រងវិន័យ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងគោលនយោបាយផ្សេងៗ ។

                ៨-ការងារហិរញ្ញវត្ថុរបស់នាយកដ្ឋាន ។

                 ៩-ការងារផ្សេងៗទៀត ដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ឲ្យ  ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម