19 | 03 | 2018 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិ.សហប្រតិបត្តការ
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 0
អន់ល្អ 
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី21ខែ​វិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ម៉ោង09:27

សហប្រតិបត្តការ  

22

ឈ្មោះ    សួស  សុគន្ធា
មុខតំណែងៈអនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ ០៧៧ ៨៥៥ ៣៦៦

១-តួនាទី   
ការិយាល័យសហប្រតិបត្ដិការ មានតួនាទីទទួលរ៉ាប់រងលើ ការងារទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័ន សង្គមស៊ីវិល អង្គការអន្ដរជាតិ និងសភានៃប្រទេសនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារស្ដ្រី កុមារ និងយេនឌ័រ។

២-ភារកិច្ច
ការិយាល័យសហប្រតិបត្ដិការមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖
១-ការងាររៀបចំផែនការសកម្មភាពសហប្រតិបត្ដិការ របស់ក្រុមមិត្ដភាពសមាជិកាព្រឹទ្ធសភា ជាមួយសមាជិកានៃសភាប្រទេសជាមិត្ដនានា
២-ការងារធ្វើផែនការប្រចាំឆ្នាំទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា
៣-ការងារស្រាវជ្រាវ និងចូលរួមយោបល់ជូនក្រុមសមាជិកា និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ព្រឹទ្ធសភា លើបញ្ហាស្ដ្រី កុមារ និងយេនឌ័រ និងចងក្រងឯកសារសម្រាប់ក្រុមសមាជិកាព្រឹទ្ធសភា បំពេញបេសកកម្មក្រៅប្រទេស
៤-ការងារកំណត់ហេតុ និងរបាយការណ៍ទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពសហប្រតិបត្ដិការ របស់ក្រុមសមាជិកាព្រឹទ្ធសភា
៥- សិក្សាស្រាវជ្រាវឯកសារផ្សេងៗអំពីបញ្ហាស្ដ្រីជាអ្នកដឹកនាំនៃបណ្ដាសភាប្រទេសនានា
៦-ការងារផ្សេងៗទៀត ដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ឲ្យ ។ 

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម