23 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិយាល័យកិច្ចការក្រមសីលធម៌
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 0
អន់ល្អ 
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី21ខែ​វិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ម៉ោង09:00

ការិយាល័យកិច្ចការក្រមសីលធម៌

nitivities_moral1

ឈ្មោះ លោក គិន ច័ន្ទថុល
មុខតំណែងៈប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៩៧ ៤៤៣

១-តួនាទី

               ការិយាល័យកិច្ចការក្រមសីលធម៌ មានតួនាទីផ្តល់សេវាជូនគណៈកម្មាធិការក្រមសីលធម៌ ស្រប​តាមរដ្ឋធម្ម​នុ​ញ្ញ បទដ្ឋាន​គតិ​​​យុត្តពាក់ព័ន្ធ ​បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងក្រម​សីល​ធម៌ព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

 ២-ភារកិច្ច

                 ការិយាល័យកិច្ចការក្រមសីលធម៌ មានភារកិច្ចដូចតទៅ ៖

                         ១- ការងារទទួល និងបញ្ជូនពាក្យបណ្តឹងទៅគណៈកម្មាធិការក្រមសីលធម៌ ។

                         ២- ការងារសិក្សា និងផ្តល់យោបល់លើពាក្យបណ្តឹង ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រមសីលធម៌ ។

                        ៣- ការងារកំណត់ហេតុ និងរបាយការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំ គណៈកម្មាធិការក្រមសីលធម៌ ។

                        ៤-  ការងារផែនការ និងរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យ។

                        ៥- ការងារគ្រប់គ្រង ថែរក្សា និងប្រមូលផ្តុំចងក្រងឯកសាររបាយការណ៍ កំណត់ហេតុប្រជុំ របស់គណៈកម្មាធិការ​ក្រម​សីលធម៌ ។

                        ៦- ការងាររក្សារការសម្ងាត់ ដែលកំណត់ដោយគណៈកម្មាធិការក្រមសីលធម៌ ។

                        ៧- ការងារផេ្សងៗទៀត ដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ឲ្យ ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម