22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យកំណត់ហេតុពិស្តារ
User Rating: / 0
PoorBest 
Thursday, 21 November 2013 08:53

ការិយាល័យកំណត់ហេតុពិស្តារ

nitivities_report-1 nitivities_report-2

ប្រធានការិយាល័យ
លោកស្រី ឌី សុខម៉ារ៉ា
លេខទូរស័ព្ទៈ០១១ ៧៩៧ ៩០២

អនុប្រធានការិយល័យ
លោកស្រី ស្វាយ សោភ័ណ
លេខទូរស័ព្ទៈ០១២ ៨៥២ ៨៨៩

១-តួនាទី

        ការិយាល័យកំណត់ហេតុពិស្តារ មានតួនាទីផ្តល់សេវាកំណត់ហេតុពិស្តារជូនព្រឹទ្ធសភា ។

 ២-ភារកិច្ច

        ការិយាល័យកំណត់ហេតុពិស្តារ មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម :

                  ១- ការងារកំណត់ហេតុពិស្តារនៃសម័យប្រជុំព្រឹទ្ធសភា ។

                  ២- ការងារកំណត់ហេតុពិស្តារនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ ។

                  ៣- ការងារកំណត់ហេតុពិស្តារនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការពិសេសចំពោះកិច្ចរបស់ព្រឹទ្ធសភា ។

                  ៤- ការងារគ្រប់គ្រង ថែរក្សា និងប្រមូលផ្តុំចងក្រងឯកសារកំណត់ហេតុពិស្តារ។

                  ៥- ការងារសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍វិធីសាស្ត្រក្នុងការកសាងកំណត់ហេតុពិស្តារ ។

                  ៦- ការងារផ្សេងៗទៀត ដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ឱ្យ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម