20 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិយាល័យកំណត់ហេតុសង្ខេប
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 0
អន់ល្អ 
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី21ខែ​វិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ម៉ោង08:44

ការិយាល័យកំណត់ហេតុសង្ខេប

nitivities_report-brief1 nitivities_report-brief2

ប្រធានការិយាល័យ
 លោកស្រី ខេង សុសោភា
លេខទូរស័ព្ទៈ ០៨៨ ៧៧៧ ៧១៤០

អនុប្រធានការិយល័យ
លោក ឈឹម វឌ្ឍថា
លេខទូរស័ព្ទៈ០៩២ ៨៣១ ៤៥៥

 ១-តួនាទី

 ការិយាល័យកំណត់ហេតុសង្ខេប មានតួនាទីផ្តល់សេវាកំណត់ហេតុសង្ខេបជូនព្រឹទ្ធសភា ។

 ២.-ភារកិច្ច

 ការិយាល័យកំណត់ហេតុសង្ខេប មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖

                  ១- ការងារកំណត់ហេតុសង្ខេបនៃសម័យប្រជុំព្រឹទ្ធសភា ។

                  ២- ការងារកំណត់ហេតុសង្ខេបនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ ។

                  ៣- ការងារកំណត់ហេតុសង្ខេបនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការពិសេសចំពោះកិច្ចរបស់ព្រឹទ្ធសភា ។

                  ៤- ការងារគ្រប់គ្រងថែរក្សា និងប្រមូលផ្តុំចងក្រងឯកសារកំណត់ហេតុសង្ខេប ។

                  ៥- ការងារសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍វិធីសាស្ត្រក្នុងការកសាងកំណត់ហេតុសង្ខេប ។

                  ៦-ការងារផ្សេងៗទៀត ដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ឱ្យ ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម