19 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យនីតិវិធី
User Rating: / 0
PoorBest 
Thursday, 21 November 2013 08:34

ការិយាល័យនីតិវិធី

nitivities_niti-1

ប្រធានការិយាល័យ
លោកស្រី កើត សុគន្ធារី
លេខទូរស័ព្ទៈ  ០១២ ២៦២ ៧៦៦

sophorn nitivities_niti-3

អនុប្រធានការិយាល័យ
លោកស្រី  គាត​ សោភ័ណ្ឌ
លេខទូរស័ព្ទៈ ០១១ 299 992

អនុប្រធានការិយាល័យ
លោកស្រី មាន ចន្ធូ
លេខទូរស័ព្ទៈ០១២ ៣៧១ ៧៧៩

១-តួនាទី

ការិយាល័យនីតិវិធី មានតួនាទីផ្តល់សេវានីតិវិធីដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំ ស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការ ប្រព្រឹត្តទៅនៃសមាជរដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងព្រឹទ្ធសភា បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃសមាជរដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា ព្រមទាំង សេវាឯកសារគតិយុត្ត ជូនព្រឹទ្ធសភា ។

 ២-ភារកិច្ច

                ការិយាល័យនីតិវិធី មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម :

                         ១-ការងារនីតិវិធី ។

                         ២-ប្រតិទិនការងារ និងរបៀបវារៈនៃសម័យប្រជុំ ។

                         ៣-ការងារឯកសារគតិយុត្ត ។

                         ៤-ការងារកសាងឯកសារគតិយុត្ត  ។

                         ៥-ការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍នីតិវិធីសភា ។

                         ៦-ការងារគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រ (Website) របស់នាយកដ្ឋាន ។

                        ៧-ការងារប្រមូលផ្តុំចងក្រងឯកសារគតិយុត្តផ្សេងៗ ។

                        ៨-ការងារផ្សេងៗទៀត ដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ឱ្យ ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម