20 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិយាល័យរបៀប
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 0
អន់ល្អ 
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី21ខែ​វិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ម៉ោង08:25

ការិយាល័យរបៀប


nitivities-admin nitivities-admin2

ប្រធានការិយាល័យ
លោកស្រី ច្រឹង ចិន្តា
លេខទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៤៣៣ ១១១

អនុប្រធានការិយល័យ
លោកស្រី ស៊ឹម កញ្ញា
លេខទូរស័ព្ទៈ០១២ ៩៧០ ៨៧៧


១-តួនាទី

ការិយាល័យរបៀបមានតួនាទីផ្តល់សេវារដ្ឋបាលផ្ទៃក្នុង រ៉ាប់រងកិច្ចទំនាក់ទំនងរវាងការិយាល័យនានា និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ព្រមទាំងជាសេនាធិការ ផ្ទាល់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋាន។

២-ភារកិច្ច

ការិយាល័យរបៀប មានភារៈកិច្ចដូចក្រោម ³

 ១-ការងារលេខាធិការ និងរដ្ឋបាលផ្ទៃក្នុងនាយកដ្ឋាន ។

២-ការងារផែនការ និងកម្មវិធីការងារ ។

៣-ការងារបូកសរុប ។

៤-ការងារផ្គត់ផ្គង់ និងគ្រប់គ្រងសារពើភណ្ឌ។

៥-ការងារឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន ។

៦-ការងារគ្រប់គ្រងបណ្តាញ Network ក្នុងនាយកដ្ឋាន ។

៧-ការងារគ្រប់គ្រងវិន័យ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងគោលនយោបាយផ្សេងៗ ។

៨-ការងារផ្សេងៗទៀត ដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ឱ្យ ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម