19 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ព័ត៏មានផ្ទៃក្នុងស្ដាប័ន
User Rating: / 0
PoorBest 
Tuesday, 08 October 2013 15:17

ការិយាល័យព័ត៌មានផ្ទៃក្នុង ស្ថាប័ន

new2

ឈ្មោះ រ៉ាន់ ពិសិដ្ឋ
មុខតំណែងប្រធានការិយាល័យ
   លេខទូរស័ព្ទៈ០៩៧ ៧៧៧ ៩១១៩

ក/តួនាទី

ការិយាល័យព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងស្ថាប័ន មានតួនាទីចុះយកព័ត៌មាន ផលិត និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ព្រឹទ្ធសភា។

ខ/ភារកិច្ច

១- ចុះថត និងយកព័ត៌មានសកម្មភាពព្រឹទ្ធសភា និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា

២- ចងក្រងព្រឹត្តិបត្រ័ប្រចាំខែ និងឆ្នាំរបស់ព្រឹទ្ធសភា

៣- ផលិតខ្សែវីដេអូស្តីពីសមិទ្ធិផលព្រឹទ្ធសភាប្រចាំឆ្នាំ នីតិកាលនីមួយៗ និងឯកសារផ្សេងៗ

៤-ធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹង និងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍ ប្រជុំពេញអង្គ និងពិធីផ្សេងៗ

៥-ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពការងារព្រឹទ្ធសភា និងអគ្គលេខាធិកាដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា

៦-ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខាងក្រៅស្ថាប័ន។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម