22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យទស្សនព័ត៌មាន
User Rating: / 0
PoorBest 
Tuesday, 08 October 2013 15:16

ការិយាល័យទស្សនព័ត៌មាន

inf7

លោក លី សុខមករា
ប្រធានការិយាល័យ
លេខទួរស័ព្ទ: ០១២ ២៦៦ ៤៦២

ក/តួនាទី                                                                                                

            ជាសេនាធិការផ្ទាល់របស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន មានតួនាទីដកស្រង់ និងសង្ខេបអត្ថបទព័ត៌មានជាតិ តំបន់ និង អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃ ដែលពាក់ព័ន្ធព្រឹទ្ធសភា នយោបាយ បញ្ហា ព្រំដែន តុលាការ សេដ្ឋកិច្ច សង្គម សន្តិសុខ វិវាទដីធ្លី គ្រោះធម្មជាតិ និងព្រៃឈើ ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនដល់សមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា និងអង្គភាពចំណុះអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ព្រឹទ្ធសភា ។

/ភារកិច្ច

១. ចងក្រងព័ត៌មានជាតិសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃ

២. ចងក្រងព័ត៌មានតំបន់សំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃ

៣. ចងក្រងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃ

៤. ចងក្រងព័ត៌មានជាតិ តំបន់ និងអន្តរជាតិសំខាន់ៗធ្វើជាព្រឹត្តបត្រប្រចាំថ្ងៃ

៥. ចងក្រងព័ត៌មានធ្វើជាព្រឹត្តបត្រព័ត៌មានតាមភូមិភាគទាំង៨

៦. ចងក្រងព័ត៌មានធ្វើព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានតាមវិស័យ របស់គណៈកម្មការជំនាញទាំង៩។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម