19 | 03 | 2018 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
គ្រប់គ្រងឯកសារ និងរូបភាពនិងពិព័រណ៌
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 0
អន់ល្អ 
ថ្ងៃអង្គារ ទី08ខែ​តុលាឆ្នាំ2013ម៉ោង15:14

ការិយាល័យ គ្រប់គ្រងឯកសារ រូបភាព និងពិព័រណ៏

new21

លោកស្រី ភុន សុគន្ធារី
អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ០៧៧ ៤៩១ ៨៨៧

ក/តួនាទី

ការិយាល័យគ្រប់គ្រងឯកសាររូបភាព និងពិព័រណ៍ មានតួនាទីចងក្រង គ្រប់គ្រង ជួសជុល ថែរក្សារូបភាពវីដេអូ រូបថតសន្លឹក រៀបចំពិព័រណ៍រូបភាព និងប្រទីបប្រចាំឆ្នាំរបស់ព្រឹទ្ធសភា។

/ភារកិច្ច

១-ចងក្រង និងគ្រប់គ្រង ថែរក្សារូបភាពវីដេអូ និងរូបថតសន្លឹករបស់ព្រឹទ្ធសភា

២-រៀបចំតាំងពិព័រណ៍ចល័ត និងអចល័ត ស្តីពីសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់ព្រឹទ្ធសភា

៣-រៀបចំប្រទីបប្រចាំឆ្នាំរបស់ព្រឹទ្ធសភា

៤-រ៉ាប់រងលើការស្រាវជ្រាវដែលទាក់ទងនឹងការតម្កល់រូបភាព ឲ្យបានយូរអង្វែង

៥-ត្រួតពិនិត្យ និងជួសជុលឯកសាររូបភាព។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម