19 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យរបៀប
User Rating: / 1
PoorBest 
Tuesday, 08 October 2013 15:13

ការិយាល័យរបៀប

new4

ឈ្មោះ សួន គឹមស្រ៊ាង
មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ០៧៧ ៨១២ ៥៨១

new5

inf3

ឈ្មោះ ឈន សំរេច
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ០៨៦ ៩៩៧ ៧៧៧

ឈ្មោះ ស្រេង ផល្លា
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ០១១ ៦៤២ ៨២៨

ក/តួនាទី

ការិយាល័យរបៀប មានតួនាទីសម្របសម្រួលការងាររដ្ឋបាល គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស សម្ភារ លើកផែនការ កម្មវិធីការងារជូននាយកដ្ឋាន និងចែកចាយសារ​ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃជូនអង្គភាពចំណុះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា។

/ភារកិច្ច

១-គ្រប់គ្រងលិខិត ចេញ-ចូលក្នុងនាយកដ្ឋាន

២-គ្រប់គ្រងមន្រ្តីរាជការ​ និងចាត់ចែងផែនការបណ្តុះបណ្តាល

៣-គ្រប់គ្រងរបៀបរបបការងារ និងថែទាំទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងនាយកដ្ឋាន

៤- រ៉ាប់រងទំនាក់ទំនង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គភាពផ្ទៃក្នុង និងក្រសួង ស្ថាប័ន អង្គការជាតិ អន្តរជាតិ

៥- ដោះស្រាយការផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗ ជាសេចក្តីត្រូវការរបស់នាយកដ្ឋាន

៦-លើកផែនការប្រតិបត្តិ កមុ្មវិធីការងារ និងធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ ខែ ត្រីមាស ឆមាស និងឆ្នាំរបស់នាយកដ្ឋាន

៧-រៀបចំការប្រជុំរបស់នាយកដ្ឋាន និងធ្វើរបាយការណ៍

៨-ផ្គត់ផ្គង់សារ​ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃជូនអង្គភាព ចំណុះអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម